Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok obrotowy 2022

2021-06-10 Drukuj widoczne

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok obrotowy 2022

Załącznik do Uchwały Nr 52/IV/2021 

Rada Nadzorcza

Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju
zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., z siedzibą: 57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

  1. Badanie sprawozdania finansowego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 wraz z dostarczeniem sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.
  2. Zobowiązanie biegłego rewidenta w razie potrzeby do obecności na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
  3. Zobowiązanie biegłego rewidenta do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdań z przeprowadzonych badań, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
  4. Biegły rewident będzie obowiązany do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Zainteresowani oferenci mogą uzyskać informacje w zakresie danych dotyczących Spółki Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w siedzibie Spółki u Głównego Księgowego.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) informacje o oferencie:

  1. forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,
  3. poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  4. informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  5. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności w branży, w której działa Spółka,
  6. kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ubezpieczenie biegłych rewidentów od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;

2) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

3) oświadczenie o gotowości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;

4) cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdań z badań, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;

5) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

6) wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych (badanie wstępne, ostateczne, udziału w inwentaryzacji).

Przekazanie sprawozdań z przeprowadzonych badań, powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 do dnia 7 kwietnia 2022 roku, dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 analogicznie, tj. do dnia 7 kwietnia 2023 roku.

Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert do dnia 25 czerwca 2021 roku do godz. 1200 w zaklejonych kopertach z adnotacją:

 „Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022”

na adres:
Rada Nadzorcza Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. 57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.