Przetarg na dzierżawę powierzchni pod montaż automatów samosprzedających napoje zimne, gorące i przekąski.

2020-10-01 Drukuj widoczne

Przetarg na dzierżawę powierzchni pod montaż automatów samosprzedających napoje zimne, gorące i przekąski.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej SCM)

57-320 Polanica-Zdrój

ul. Jana Pawła II 2

na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg na dzierżawę

powierzchni pod montaż automatów samosprzedających napoje zimne, gorące i przekąski.

 1. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powierzchni na terenie kompleksu szpitalnego w tym w holu głównym szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. o powierzchni 1 mpod każdy automat. Szacuje się montaż 3 automatów samosprzedających.

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest czynsz dzierżawny powierzchni, o której mowa w pkt I., przy czym nie może być on niższy niż 516,60 zł brutto miesięcznie za jeden automat.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach obowiązywania umowy.

 1. Inne koszty ponoszone przez dzierżawcę
 1. Niezależnie od czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych (media: zimna woda, odpady komunalne, energia elektryczna) w wysokości 150,00 zł brutto miesięcznie za każdy automat.
 2. W przypadku wzrostu cen mediów w okresie obowiązywania umowy, wydzierżawiający określi wartość miesięcznej opłaty uwzględniając poziom wzrostu cen przez dostawców mediów.
 1. Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej zawierającej proponowany czynsz dzierżawny a ponadto załączenie wymienionych dokumentów:

 1. zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego prowadzenie przez podmiot przystępujący do przetargu działalności gospodarczej zgodnej z celem dzierżawy;
 2. potwierdzających, że osoba reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu jest uprawniona do jego reprezentacji w przetargu i zawarcia umowy;
 3. oświadczenia o posiadaniu środków na uruchomienie działalności gospodarczej, dla której lokal jest wydzierżawiany oraz opłat związanych z dzierżawą lokalu, w przypadku wygrania przetargu;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami umowy, o których mowa w pkt V ogłoszenia;
 5. oświadczenia, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt VII ogłoszenia;
 6. parafowany projekt umowy.
 1. Umowa
 1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
 2. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:
 1. powierzchnia zostanie wydzierżawiona na okres dwóch lat, z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;
 2. dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 1-no miesięcznego czynszu brutto wg stawki zaproponowanej w przetargu;
 3. czynsz, który zostanie ustalony w drodze przetargu będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;
 4. dzierżawca czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. wz, energia elektryczna, odpady komunalne, w wysokości 150,00 zł brutto za każdy automat;
 5. dzierżawca z dniem zawarcia umowy jest zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy;
 6. wydzierżawiający zastrzega prawo zmiany wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji GUS. Wzrost cen może nastąpić raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. O powyższym SCM niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po okresie 6 miesięcy trwania umowy.
 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać wraz z dokumentami, o których mowa w pkt IV ogłoszenia w sekretariacie SCM w terminie do 7 października 2020 r. do godz. 10,00. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do wydzierżawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2020 r. o godz. 10,15.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych.

        II. Wykluczenie z przetargu

Wydzierżawienie pomieszczenia nie może nastąpić na rzecz:

 1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w SCM;
 2. osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w SCM;
 3. członka zarządu SCM;
 4. podmiotów utworzonych przez SCM oraz podmiotów, w których SCM lub osoby pełniące funkcje kierownicze w SCM, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów, w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego traktowania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. SCM zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu bez podania przyczyn, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości
 2. Przetarg przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Zarządu SCM.

 

Sporządziła: Renata Pluta

Pliki do pobrania

Wzór umowy dzierżawy do pobrania527,44 KB (pdf) Pobierz plik

Treść rozstrzygnięcia dostępna w PDF poniżej.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu102,69 KB (pdf) Pobierz plik