Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Okulistycznym w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich; Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Okulistycznym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Okulistycznym (DOP.1101.13.2022)

2021-10-11 Drukuj widoczne

Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Okulistycznym w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich; Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Okulistycznym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Okulistycznym (DOP.1101.13.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.13.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Okulistycznym w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.

 2. Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Okulistycznym.

 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Okulistycznym.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 3. Dopuszcza się złożenie oferty na więcej niż jeden zakres oraz przez kilku oferentów łącznie. W przypadku złożenia oferty zbiorowej Oferenci zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z Udzielającym Zamówienia oraz wskazanie osoby typowanej na Kierownika Oddziału odpowiedzialnego m.in. za organizację pracy, sprawozdawczość, w tym także do celów rozliczeń.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica- Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie okulistyki.” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II 2 S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 29 października 2021 r. do godz. 13.00,

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 r. w sali konferencyjnej szpitala o godz. 13.15.

 1. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. przewidywany czas obowiązywania umowy – dwa lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 1 października 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

4. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3 miesiące).

5. Kserokopia polisy OC.

6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku braku wpisu
w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).

7. W przypadku składania oferty na zakres nr 1 – Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Okulistycznego (max 5 stron maszynopisu).

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do udzielania świadczeń objętych postępowaniem a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty:

W przypadku ofert zbiorowych – 80% cena oferty

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału – 10%

Całodobowe zabezpieczenie dyżurowe oddziału wraz ze świadczeniem usług – 10%

W przypadku ofert indywidualnych zakres nr 1 – 80% cena oferty

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału – 20%

Zakres nr 2 – 100% cena oferty

Zakres nr 3 – 100 % cena oferty

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą ustala się – 20 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od daty roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.13.2022)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Ogłasza:
że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Okulistycznym w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.
2. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Okulistycznym.
3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Okulistycznym.
wybrano oferty złożone przez lekarzy:
1.Piotra Marszalika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Marszalik Specjalistyczna Praktyka Lekarska, z siedzibą: 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 4.
2.Bartosza Terebus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Terebus z siedzibą: 57-300 Kłodzko, Jaszkowa Dolna nr 12 lok A.
3.Katarzynę Knakiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Katarzyna Knakiewicz Indywidulana Praktyka Lekarska z siedzibą: 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 27,
4.Aleksandrę Zaręba prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Aleksandra Zaręba
z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Wisławy Szymborskiej nr 9b.
5.Annę Krotlińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Krotlińska z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Mariańska 37.
6.Daniela Macurę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska Daniel Macura, z siedzibą: 43-430 Skoczów, ul. Leśna 7.