Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Otolaryngologicznym (DOP. 1101.109.2021)

2021-10-11 Drukuj widoczne

Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Otolaryngologicznym (DOP. 1101.109.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101.109.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.
z 2020. poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U. z 2020. poz. 295) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Otolaryngologicznym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie dyżuru pod telefonem i wezwania do Szpitala.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie otolaryngologii” w Kancelarii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie
do dnia 18 października 2021 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 18 października 2021r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 listopada 2021 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 8 października 2021r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Otolaryngologicznego (max 5 stro

maszynopisu).

 1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny ofert dla zakresu nr 1: – cena oferty 80%

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału-20%

Dla pozostałych zakresów cena oferty-100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.109.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020, poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Otolaryngologicznym.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

 1. Wojciecha Czaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Laryngologiczny Wojciech Czak Mickiewicza 5, 57-320 Polanica-Zdrój.