Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (DOP.1101.11.2022)

2021-10-11 Drukuj widoczne

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (DOP.1101.11.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(DOP.1101.11.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie dyżuru pod telefonem oraz wezwania do Szpitala.

 4. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden, dwa lub wszystkie zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie położnictwa” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie
do dnia 22 października 2021 r. do godz. 13.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 22 października 2021 r. o godz. 13,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 1 października 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem. Dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. wykonywanie badań USG, doświadczenie w wykonywaniu procedur zabiegowych.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.11.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1.Grzegorza Śnieguckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Grzegorz Śniegucki, ul. Długa 8/6, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

2. Krzysztofa Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatny Gabinet Położniczo-Ginekologiczny Krzysztof Nowak, z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 1D

3. Małgorzatę Maźniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Maźniewska, z siedzibą: 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Sportowa nr 7A