Wykonywania czynności i procedur medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.(DOP. 1101.78.2021)

2021-05-25 Drukuj widoczne

Wykonywania czynności i procedur medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.(DOP. 1101.78.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101. 78. 2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza
Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj. ) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności  i procedur medycznych przez lekarza w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

       I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem lub  są w trakcie specjalizacji

 II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – SOR” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia  7 czerwca  2021 r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 15 czerwca 2021 r. – preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 26 maja 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).
 3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem, dopuszcza się

składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji.

 1. Kserokopia polisy OC.

5.Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w    zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).

 1. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3 miesiące).
 2. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

 V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

 VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.78.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2020,295tj.)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Wykonywania czynności  i procedur medycznych przez lekarza w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujące  oferty:

 

 1. Pani Katarzyny Woźnej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Wyjazdowa Lekarz Katarzyna Woźna z siedzibą: 57-300 Kłodzko, ul. Rodzinna 96/6.
 2. Pana Adama Świokło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Świokło adres do doręczeń: 50-504 Wrocław, ul. Jesionowa nr 47 lok. 105.