Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym łącznie ze sprawowaniem kierownictwa Oddziałem; Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Neurochirurgicznym (DOP.1101.8.2022)

2021-10-11 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym łącznie ze sprawowaniem kierownictwa Oddziałem; Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym; Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Neurochirurgicznym (DOP.1101.8.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.8.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym łącznie ze sprawowaniem kierownictwa Oddziałem.

 2. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym.

 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Neurochirurgicznym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest poza godzinami podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 3. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub dwa zakresy. Nie dopuszcza się łączenia zakresu nr 1 z zakresem nr 2.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Neurochirurgia” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 11.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 22 października 2021 r. o godz. 11,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. – preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 1 października 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).

 3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem. Dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesięcy).

 6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesięcy).

 7. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

W przypadku składania ofert na kierownictwo:

 1. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Neurochirurgicznego (max 5 stron maszynopisu).

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

V.

 1. Dla ofert składanych na kierownictwo: kryterium oceny oferty – 80 %

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału – 20%

 1. Dla ofert w pozostałych zakresach kryterium oceny oferty – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.8.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur medycznych lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym łącznie ze sprawowaniem kierownictwa Oddziałem.

 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym.

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Neurochirurgicznym.

wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1.Władysława Dacko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Władysław Dacko ul. Długopolska 21, 55-020 Mędłów.

2. Macieja Lekan  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Maciej Lekan „EN-MED” ul. Kościelna 19, 57-320 Polanica-Zdrój.

3. Wojciecha Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Szymański Wojciech ul.  Wybrzeże Wyspiańskiego 17/6, 50-370 Wrocław.

4.Witalija Rudenko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Rudenko Witalij, 58-308 Wałbrzych ul. M. Orłowicza 21.