Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej.(DOP.1101.88.2021)

2021-06-24 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej.(DOP.1101.88.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.88.2021)

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2020, 295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020, 295) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie:

 1. chirurgii ogólnej i naczyniowej.

 Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. (dalej SCM)

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.,

 1. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój”

z dopiskiem „Konkurs ofert –świadczenia w zakresie Oddziału Wieloprofilowego” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby SCM.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 14,15.
 3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01 lipca 2021 r. – preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 24 czerwca 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Kserokopia polisy OC.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesiące).
 6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesięcy).
 7. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

SCM zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.88.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,poz.295tj.)
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym w dziedzinie:
1. chirurgii ogólnej i naczyniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujące oferty:

1. Pana Krzysztofa Malki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Krzysztof Malka ul. Brzozowa 2/2, 57-540 Lądek-Zdrój.
2. Pana Marka Suseł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Suseł z siedzibą: 53-651 Wrocław, ul. Czarneckiego 16/1.
3. Pana Pawła Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Medical Care & Consulting Paweł Szymański z siedzibą: 50-325 Wrocław,
ul. Barycka 3/10.
4. Pana Bartosza Wieczorek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Wieczorek z siedzibą: 40-145 Katowice, ul. Słoneczna 81c/6.
5. Pana Wojciecha Wołoszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Chirurgiczna Wojciech Wołoszczuk, adres do doręczeń: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jacka Kaczmarskiego nr 6.

Sporządziła: Katarzyna Siusta