Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:Otolaryngologii (DK.1101.56.2024)

2024-06-24 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:Otolaryngologii (DK.1101.56.2024)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.56.2024)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

1.Otolaryngologii

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.)

II

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

2.Wykonywanie procedur lekarskich i zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.07.2024r. – preferowany okres dwóch lat.

 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 18.06. 2024 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 1. Dokumenty kwalifikacyjne:

1.Kserokopia dyplomu lekarza

2.Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)

3.Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,

4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie

certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską

 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 4. Osoby składające ofertę po raz pierwszy na stanowisko:

  – lekarza Otolaryngologii

  Zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

  1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że Przyjmujący Zamówienie nie był karany za przestępstwa, określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,

  2. osoba, składająca ofertę posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, przedkłada ponadto, informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi,

  3. oświadczenie o państwie lub państwach, w których osoba składająca ofertę, zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa. W przypadku zamieszkiwania w innych państwach dołącza się informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – załącznik nr 1

  4. jeżeli prawo państwa, o którym mowa w pkt 2) lub 3), nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa,

  5. w przypadku, gdyby prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w pkt 2) – 4), nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składająca ofertę składa oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi – załącznik nr 2 i 3

  6. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 5. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do szczegółowych warunków konkursu

V

Kryterium oceny oferty- cena 100%

VI

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert : OddziaŁ Wieloprofilowy Zabiegowy: Otolaryngologia ”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 26.06.2024 r. do godz. 10:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 10:15.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.56.2024)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

 2. 1.Otolaryngologii

Wybrano oferte złożoną przez:

1. Pana Wojciecha Czaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Laryngologiczny Wojciech Czak, 57-320 Polanica-Zdrój, ul.Mickiewicz, nr.5.