Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym (DK.1101.48.2024)

2024-06-06 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym (DK.1101.48.2024)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.48.2024)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991.tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295tj.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym

I.

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia pielęgniarskie”
w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do 17.06.2024 r. do godz. 09:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 17.06.2024 r. o godz. 09:10.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 3. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01.07.2024 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 06.06.2024r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla pielęgniarek prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk pielęgniarskich:

 1. Kserokopia dyplomu pielęgniarki

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) -księga rejestrowa.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

6. Kserokopie dyplomu specjalizacji lub kursów specjalizacyjnych, oraz posiadanych certyfikatów.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

7. Osoby składające ofertę po raz pierwszy na stanowisko:

– Pielęgniarka

Zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

  1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że Przyjmujący Zamówienie nie był karany za przestępstwa, określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,

  2. osoba, składająca ofertę posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, przedkłada ponadto, informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi,

  3. oświadczenie o państwie lub państwach, w których osoba składająca ofertę, zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa. W przypadku zamieszkiwania w innych państwach dołącza się informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – załącznik nr 1

  4. jeżeli prawo państwa, o którym mowa w pkt 2) lub 3), nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa,

  5. w przypadku, gdyby prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w pkt 2) – 4), nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składająca ofertę składa oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi – załącznik nr 2 i 3

  6. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   Wzory oświadczeń stanowią załączniki do szczegółowych warunków konkursu

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.