Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych DOP.1101.77.2020

2020-09-05 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych DOP.1101.77.2020

z dn. 2020-09-05:

1. Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich  w oddziałach szpitalnych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOP.1101.77.2020

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur pielęgniarskich  w oddziałach szpitalnych

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz poza systemem ubezpieczeń.

I.

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:
  „Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
  57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia pielęgniarskie”
  w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 15 września 2020 r. do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 15 września 2020 r. o godz. 12.15.
 3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.
 4. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 października 2020 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawny Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 3 września 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla pielęgniarek prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk pielęgniarskich:

 1. Kserokopia dyplomu pielęgniarki
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
 3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) -księga rejestrowa.
 4. Kserokopia polisy OC.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.
 6. Kserokopie dyplomu specjalizacji lub kursów specjalizacyjnych, oraz  posiadanych certyfikatów.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

1.    Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
2.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

1.    Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
2.    Swobodnego wyboru oferty,
3.    Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

 

Sporządziła: Renata Pluta

z dn. 2020-09-17:

Unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.77.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018,2190 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza,

że  postępowanie konkursowe w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2018,2190 z późn. zm) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych

zostało  unieważnione.