Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego (DOP.1101.16.2022)

2021-10-11 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego (DOP.1101.16.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.16.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego.

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) w zakresie opieki stacjonarnej oraz dla pacjentów, którzy nie korzystają z uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Poprzez świadczenie usług technika elektroradiologa rozumie się:

 1. Pełnienie zabezpieczenia oraz wykonanie całodobowe zabiegów przez 7 dni w tygodniu, stosownie do wymogów określonych w przepisach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 2. świadczenie usług technika wskazanych w niniejszym ogłoszeniu według standardów określonych w ustawie Prawo atomowe i przepisach wykonawczych oraz zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu i umowie.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. Preferowany okres obowiązywania – 2 lata.

 2. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń uniemożliwiających świadczenie usług określonych w ogłoszeniu przez wybranego technika elektroradiologa, jest on zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w pełnym zakresie.

 3. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.

 4. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usług, z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego zamówienie.

 5. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego zamówienie o przyczynie uniemożliwiającej udzielanie świadczeń. Przyjmujący zamówienie podda się kontroli NFZ i innych upoważnionych instytucji w zakresie przewidzianym przepisami. Przyjmujący zamówienie w razie konieczności podda się kontroli Udzielającego zamówienie w zakresie wykonywanych świadczeń.

 6. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 6 października 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Do oferty mogą przystąpić technicy elektroradiologii, którzy zapewnią świadczenie usług technika oraz złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 4. Dokumenty kwalifikacyjne:

 1. dyplom technika elektroradiologii

 2. dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie dodatkowych uprawnień oraz szkoleń np. ochrona radiologiczna pacjenta itp.

 3. Potwierdzenie udziału w zabiegach endowaskularnych.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) nie straszy niż 6 miesięcy.

 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 3. Oświadczenie o znajomości oraz stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo atomowe.

 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

V

Kryterium oceny ofert jest cena oferty.

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert – świadczenia technika elektroradiologii.” w sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 29 października 2021 r. do godz. 11,00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 roku w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 11,15.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.16.2022)
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój
Ogłasza:
że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego

wybrano ofertę złożoną przez:
1. Panią Lucynę Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Lucyna Wójcik Usługi Medyczne z siedzibą: ul. Skorolecka 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.