Deklaracja dostępności

2020-10-06 Drukuj widoczne

Deklaracja dostępności Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wagner-Ziółkowska.
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@scm.pl
 • Telefon: 74 66 34 396

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta
 • Adres: ul. Jana Pawła II 2
  57-320 Polanica-Zdrój
 • E-mail: sekretariat@scm.pl
 • Telefon: +48 74 86 21 285

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres placówki:

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

Przy schodach prowadzących do wejścia głównego- od poziomu do drzwi wejściowych budynku, rozmieszczono płyty prowadzące oraz ostrzegawcze, umożliwiające przemieszczanie osobom niewidomym i słabowidzącym w kierunku wejścia do budynku głównego szpitala. Wejście główne wyposażono w drzwi automatyczne przesuwne, otwierane bezdotykowo. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach wyposażony jest w obustronne poręcze. W holu głównym, centralnie umieszczono tablicę informacyjną w kontrastowych kolorach, dotyczącą rozmieszczenia oddziałów i poradni w budynku. Dostęp do wszystkich korytarzy, odchodzących z holu głównego jest otwarty, oznakowany wyrazistymi napisami na optymalnej wysokości. Przy rejestracji ogólnej zastosowano system głośnomówiący oraz wprowadzono komunikaty pisemne/wizualne na monitorze centralnym.

Wejścia do wszystkich oddziałów z poziomu korytarza na poszczególnych piętrach budynku głównego otwierają się poprzez automatyczne drzwi przesuwne w systemie zbliżeniowym, bezdotykowo, zapewniając optymalna przestrzeń dla osób wchodzących oraz transportujących druga osobę. We wszystkich ciągach komunikacyjnych horyzontalnie rozmieszczono informacje w formie płaskich tablic z wyrazistymi napisami, dotyczące położenia poradni, oddziałów, zakładów oraz aktualnego miejsca, w którym znajduje się pacjent/ interesant.

Ponadto:

 • parkingi posiadają oznaczone miejscami dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem głównym i w bezpośrednim pobliżu,
 • w ramach każdego z budynków zapewniona jest pełna komunikacja pozioma i pionowa, poza budynkiem H; w budynku B winda obsługuje trzy poziomy i jest węzłem komunikacyjnym dla
 • budynków C i D; winda w budynku ma prawidłowe wejście i właściwe wymiary kabiny,
 • wszystkie klatki schodowe w szpitalu są w tym samym modelu; stopnie mają stałą wysokość, są nieskontrastowane, z poręczami po obu stronach biegu,
 • toalety w budynku A1 mają właściwą przestrzeń do korzystania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz prawidłowo zorganizowany natrysk,
 • zapewniono komunikację pozioma i pionową- we wszystkich budynkach z wyjątkiem budynku H (część hotelowa, oddział paliatywny i oddział rehabilitacji dla dzieci z problemami wieku rozwojowego); do części hotelowej prowadzi winda, do której można dostać się z poziomu „-1” lub z poziomu gruntu,
 • w budynkach obiektu nie występują plany tyflograficzne; panele sterujące w windach nie posiadają przycisków ze znakami alfabetu Braille’a
 • osobom z niepełnosprawnością słuchu zapewniono korzystanie z pętli indukcyjnych w istotnych miejscach informacyjnych, tj. rejestracjach i punktach pielęgniarskich
 • zapewniono możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
 • aktualnie nie ma możliwości wejścia z psem asystującym

Schemat szpitala:

Schemat szpitala >

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin rozpoznania wniosku:

Wniosek realizowany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku lub o braku możliwości jego realizacji ze wskazaniem możliwego dostępu alternatywnego.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 1. osobiście w sekretariacie SCM S.A. , wskazując jako adresata: Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy Zdrój;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. im. św. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres: sekretariat@scm.pl

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta
Adres: ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój
E-mail: sekretariat@scm.pl
Telefon: +48 74 86 21 285

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej [Pobierz | PDF | 42KB]