Deklaracja dostępności

2020-10-06 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Deklaracja dostępności Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wagner-Ziółkowska.
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@scm.pl
 • Telefon: 74 66 34 396

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta – Bożena Słatyńska
 • Adres: ul. Jana Pawła II 2
  57-320 Polanica-Zdrój
 • E-mail: sekretariat@scm.pl
 • Telefon: +48 74 86 21 285

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres placówki:

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

 • parkingi z oznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem głównym i w bezpośrednim pobliżu,
 • w ramach każdego z budynków zapewniona jest pełna komunikacja pozioma i pionowa, poza budynkiem H. W budynku B winda obsługuje trzy poziomy i jest węzłem komunikacyjnym dla budynków C i D; winda w budynku ma prawidłowe wejście i właściwe wymiary kabiny,
 • wszystkie klatki schodowe w szpitalu są w tym samym modelu; stopnie mają stałą wysokość, są nieskontrastowane, z poręczami po obu stronach biegu,
 • toalety w budynku A1 mają dobrą przestrzeń do przesiadania się, dobrze zorganizowany natrysk,
 • zapewniona jest komunikacja pozioma i pionowa prawie we wszystkich budynkach z wyjątkiem budynku H (część hotelowa, oddział paliatywny i oddział rehabilitacji dla dzieci); do części hotelowej, prowadzi winda, do której można dostać się z poziomu „-1” lub z poziomu gruntu,
 • brak planów tyflograficznych, brak skontrastowanych i wyróżnionych przycisków w windach, brak skontrastowania szklanych drzwi, brak faktur ostrzegawczych przed schodami; osobom z niepełnosprawnościami słuchu zapewniono pętle indukcyjne,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
 • brak możliwości wejścia z psem asystującym

Schemat szpitala:

Sprawdź tutaj >