Udostępnienie dokumentacji medycznej

2020-05-08 Drukuj widoczne
DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Pobierz (PDF – 502KB)

Do otwarcia tego pliku niezbędne jest bezpłatne oprogramowanie „Adobe Reader” firmy Adobe lub aplikacja „Czytnik” wbudowany w system Windows 8 i wyższy

Kontakt

ul. Jana Pawła II  2
57-320 Polanica-Zdrój

tel. 74 86 21 100
fax 74 86 21 102
email: sekretariat@scm.pl


Adres skrzynki podawczej dla urzędów:
/SCMSA/SkrytkaESP

Pismo ogólne dla interesantów:Nr Księgi Rejestrowej:
000000019866

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PACJENTOM INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2012.159  z późn. zm).

  1. Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek należy złożyć:

  1. w sekretariacie Spółki:

parter, pokój 24,
od poniedziałku do piątku godz. od 8:00 do 16:00,
ul. Jana Pawła II 2, 57 – 320 Polanica Zdrój

  1. lub przesłać pocztą na adres szpitala:

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57 – 320 Polanica Zdrój

Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów.

Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Maksymalna wysokość opłat za:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej

nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą, obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.