Pobyt w oddziale

2020-05-08 Drukuj widoczne

Informacja dla Pacjentów

Wszystkie dzieci do 18 roku życia, posiadające zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia powinny być im udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli jest to niemożliwe – w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto pacjenci, o których mowa powyżej mają prawo do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – bez skierowania.

Informacje dla Pacjenta

Drodzy Pacjenci, poniżej przestawiamy kilka praktycznych informacji związanych z pobytem w naszym Szpitalu. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez pielęgniarkę. 

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Pacjent może zostać przyjęty na leczenie do szpitala w dwóch trybach:

 • nagłym – bez skierowania
 • planowym – ze skierowaniem

W przypadku planowych hospitalizacji w wyznaczonym dniu przyjęcia, ustalonym wcześniej w sekretariacie oddziału, należy zgłosić się do Rejestracji Głównej /parter – hol główny/ celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala. Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić– ważne skierowanie. Lekarz POZ kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania!

Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, wszystkie dokumenty dotychczasowego leczenia oraz leki stosowane w leczeniu ambulatoryjnym przewlekłych schorzeń towarzyszących.

Świadczenia zdrowotne, czyli przyjęcie do szpitala udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieszcza pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

W związku z powyższym każde skierowanie musi być zweryfikowane, a pacjent powinien zostać zakwalifikowany do leczenia szpitalnego przez lekarza specjalistę. W celu weryfikacji skierowania i ustalenia terminu przyjęcia na oddział szpitalny należy kontaktować się  z sekretariatem właściwego oddziału.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. W takich sytuacjach pacjent zostaje przyjęty do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

WAŻNE

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką szpitala, która ma za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo pacjentom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności w razie wypadku, urazu lub zatrucia.

Oddział dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów przed przyjęciem ich do oddziałów szpitalnych oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego. W związku z powyższym lekarz POZ, u którego pacjent złożył deklarację i który kieruje do szpitala powinien zważyć powyższe i uwzględnić  stan pacjenta.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH

Wykaz niezbędnych dokumentów przy przyjęciu do Szpitala:

 1. skierowanie do szpitala,
 2. dokument tożsamości z numerem PESEL,
 3. karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych – jeżeli pacjent posiada,
 4. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem.

Wykaz niezbędnych przyborów osobistych:

 1. podstawowe przybory higieny osobistej,
 2. przybory toaletowe,
 3. ręcznik,
 4. piżamę
 5. kapcie
 6. leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia).

Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby lub reklamówki, która powinna zmieścić się w szafce przy łóżku pacjenta.

Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala sprzęty elektroniczne. Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, itp. prosimy pamiętać, że Personel Naszej Placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu pielęgniarce oddziałowej odpowiedniego oddziału.

GDZIE POZOSTAWIĆ RZECZY WARTOŚCIOWE?

Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić w depozycie rzeczy wartościowe. Pacjentowi wydaje się wówczas kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej. Depozyt znajduje się na parterze Szpitala.

ODWIEDZINY

Wyciąg z zarządzenia nr 88/2022 Prezesa Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z dnia 30.05.2022 r.

 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się od poniedziałku do piątku od 1300 do 1900, w soboty, niedziele, święta od godz. 1000 do 1800 przy bezwzględnym, rygorystycznym zachowaniu reżimu sanitarnego.
 2. Za przestrzeganie reżimu sanitarnego uważa się zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną, mycie lub/i dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z sali chorego, zachowanie dystansu społecznego.
 3. W sali chorego może jednoczasowo przebywać tylko 1 osoba odwiedzająca, niezależnie od liczby pacjentów przebywających w danej sali, a w szczególnych przypadkach 2 osoby np. wizyty pożegnalne z pacjentem.
 4. Osoby odwiedzające obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń w szpitalu aniżeli sala pobytu odwiedzanego pacjenta.
 5. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji np. katar, kaszel, gorączka, ból gardła.
 6. W sytuacjach konieczności zastosowania izolacji pacjenta (np. identyfikacja biologicznego czynnika alarmowego) lub innych okolicznościach uzasadniających zasadność ograniczenia kontaktu pacjenta z osobami odwiedzającymi, kierownik oddziału lub koordynujący oddziałem są zobowiązani do poinformowania pacjenta i jego bliskich o przyczynach i sposobie ograniczenia odwiedzin.
 7. Jeżeli koniecznym jest zastosowanie przez odwiedzających środków ochrony indywidualnej zapewnić je powinien oddział, w którym przebywa odwiedzany pacjent.
 8. Osoba odwiedzająca przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie powinna bezwzględnie umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Personel oddziału jest zobowiązany do poinformowania pacjentów i odwiedzających o sposobie prawidłowego postępowania ze środkami ochrony indywidualnej oraz obowiązujących zasadach w czasie odwiedzin.
 10. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej, itp.) dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, tak aby wszystkie artykuły się zmieściły w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 11. Czas odwiedzin pacjentów powinien być dostosowany do aktualnych warunków epidemiologicznych i organizacyjnych w danym oddziale, stanu zdrowia pacjenta oraz respektujący potrzeby innych pacjentów.
OPIEKA DUSZPASTERSKA

Pacjenci hospitalizowani na oddziałach Szpitala mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie z swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych. Chorzy odwiedzani są przez duszpasterzy wyznania rzymskokatolickiego w każdą środę i sobotę. Msza św. oraz okazja do spowiedzi św. jest w sobotę o godz. 15.00. Księża pełnią całodobowy dyżur i są do dyspozycji na wezwania chorego. W oddziałach szpitalnych dostępne są również numery telefonów Parafii różnych wyznań.