Kontakt z Akcjonariuszem

2020-06-22 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Firma Spółki: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

Siedziba i adres Spółki:

Siedziba: kraj: Polska, województwo: Dolnośląskie, powiat: Kłodzki, gmina: Polanica – Zdrój, miejscowość: Polanica-Zdrój.

Adres: ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000438391

Numer NIP: 8831788549

Numer REGON: 020493961

Wysokość kapitału zakładowego: 36 800 000,00 ZŁ

Wysokość kapitału wpłaconego: 36 800 000,00 ZŁ

Dematerializacja akcji:

Data i treść wezwania do złożenia akcji w Spółce: 29.09.2020 r.

Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polnica-Zdrój, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w Spółce: 29.10.2020 r.

Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polnica-Zdrój, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Data i treść trzeciego wezwania do złożenia akcji w Spółce: 26.11.2020 r.

Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polnica-Zdrój, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Data i treść czwartego wezwania do złożenia akcji w Spółce: 23.12.2020 r.

Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polnica-Zdrój, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Data i treść piątego wezwania do złożenia akcji w Spółce: 20.01.2021 r.

Zarząd Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania w sekretariacie Spółki pod adresem ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polnica-Zdrój, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Rejestr Akcjonariuszy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026438, NIP: 5250007738.

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych [PDF]

Regulamin akcjonariuszy dostępny w w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego lub na stronie WWW pod adresem: https://www.bm.pkobp.pl

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy:
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – Akt Notarialny Repertorium A numer: 37661/2020.

Informacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

22.05.2020 r. – Złożenie następujących dokumentów:
– rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdania z działalności podmiotu
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

26.03.2021 r. – Zmiana Statutu Spółki, zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

31.05.2021 r. – Złożenie następujących dokumentów:
– rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– sprawozdania z działalności podmiotu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.