Historia SCM

2020-05-08 Drukuj widoczne
KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Placówki medyczne powoli wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, które podyktowane są przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem pacjentów.

Ruszyliśmy już z pracą w tzw. „normalnym" trybie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Pacjenci są przyjmowani zarówno w poradniach specjalistycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Oczywiście wszystko to odbywa się w sytuacji ciągle trwającej epidemii. Dlatego też warunki i zasady przyjęć dostosowane zostały do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czyli leczymy się albo przychodzimy pierwszy raz do poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym terminem i tu możemy już liczyć na pomoc bezpośrednią. Oczywiście nadal można korzystać z tzw. teleporad, do czego serdecznie zachęcamy.

Lekarze są dostępni bezpośrednio zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjent musi posiadać maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

Przed przyjściem do Szpitala przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny związany z ewentualnym zakażeniem SARS-CoV-2. Jeżeli pacjenci nie przejawiają żadnych objawów to przychodzą do szpitala na umówiony termin i tu mają mierzoną temperaturę ciała, wypełniają i podpisują ankietę epidemiologiczną i przyjmowani są do poradni czy leczenia szpitalnego.

Przygotowaliśmy również zalecenia pobierania materiałów na badania PCR w kierunku choroby COVID- 19 dla pacjentów przed planowymi zabiegami operacyjnymi. O pobraniu wymazu decyduje lekarz właściwego oddziału, uwzględniając oczywiście wywiad epidemiologiczny.

W szpitalu nadal obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i chronić naszych pacjentów. PRZEKAZYWANIE RZECZY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW MOŻLIWE JEST:

-Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-11:00 oraz 16:00-18:00 | W Soboty w godzinach 8:00-10:00

Pacjentom kontynuującym leczenie umożliwiamy konsultacje w ramach TELEPORADY.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej Poradni specjalistycznej oraz w POZ zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniana się zakażenia koronawirusem zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Dzięki teleporadzie możesz otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce.'

W sprawie wykonywania badań w ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat ZDL 74 8621 291, mikrobiologia 74 8621 293, serologia 74 8621 292.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju skończyło w 2015 roku 10 lat. Pierwszych pacjentów szpital przyjął do Oddziału Chorób Wewnętrznych we wrześniu 2005 roku. W dalszej kolejności uruchomiono Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddział Chirurgii Plastycznej, przeniesiony ze zlikwidowanego Szpitala Chirurgii Plastycznej.

Jak powstawał szpital?

Budowa Placówki trwała ponad 20 lat. Początkowo Szpital był zaprojektowany i budowany od 1984 roku wyłącznie jako monoprofilowy Szpital-Chirurgii Plastycznej dla 167 łóżek, a inicjatorem jego powstania był Prof. Kazimierz Kobus.

W 1990 r. budowa została wstrzymana na okres 5 lat, w tym czasie został przeprojektowany w wyniku kolejnych zmian funkcjonalno-użytkowych podyktowanych zmianami programu medycznego, a ostatecznie wznowiona budowa obejmowała już Szpital o zasięgu wieloprofilowym. W 2002 roku została zaakceptowana koncepcja nowego programu medycznego dla 318 łóżek.

Szpital budzący emocje

W styczniu 2006 roku nastąpiło otwarcie i uruchomienie wszystkich planowanych oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych. Pierwszym dyrektorem ds. Lecznictwa Polanickiej Placówki był dr Henryk Szlemp, specjalista medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, który organizował zatrudnienie placówki. Umożliwiło to uruchomienie wszystkich zaplanowanych oddziałów szpitalnych i zatrudnienie wielu wybitnych lekarzy specjalistów.

Początki działalności placówki, która do kwietnia 2007 roku funkcjonowała w formie zakładu budżetowego jako publiczny zakład opieki zdrowotnej, nie były łatwe. Główne problemy dotyczyły sfery finansowej. Jako najnowocześniejszy szpital w Kotlinie Kłodzkiej, w niewielkim stopniu wykorzystany, ze względu na nieduży kontrakt z NFZ w porównaniu z możliwościami placówki.

Kolejne uruchomione Oddziały Szpitalne

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Kotliny Kłodzkiej oraz w trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów w 2010 roku uruchomiono kolejny oddział zabiegowy – Neurochirurgii, a w 2012 roku Oddział Medycyny Paliatywnej.

Czasy obecne

Szpital aktualnie dysponuje 290 łóżkami i jest szpitalem zabiegowym, wysokospecjalistycznym. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 24 000 pacjentów oraz udzielanych ponad 30 000 porad. Wykwalifikowana kadra medyczna szpitala, posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte w znaczących ośrodkach klinicznych w kraju. Pomimo wielu trudności dzisiaj z pewnością można powiedzieć, że od listopada 2012 roku, tj. przekształcenia placówki w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa szpital przeżywa swój renesans. Widząc potrzebę rozszerzenia działalności, wzbogacenia zaplecza diagnostycznego uruchomiono m.in.: Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, POZ – nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, POZ – Gabinet Lekarza Rodzinnego.

Co jest niezmiernie ważne przekształcenie placówki umożliwiło realizację świadczeń zdrowotnych poza umowami z NFZ na rzecz pacjentów nieubezpieczonych z kraju oraz gości z zagranicy.

Odzwierciedleniem podejmowanych działań w trosce i na rzecz dobra pacjentów oraz wysokich standardów pracy są uzyskane przez szpital certyfikaty i wyróżnienia, w tym również Certyfikat Akredytacji CMJ w Krakowie. Opracowane i wdrożone systemy jakościowe przynoszą dla szpitala znaczne korzyści: doskonalenie komunikacji wewnętrznej, poprawę jakości i organizacji pracy, dokumentują podejmowane działania, minimalizują negatywne oddziaływanie szpitala na środowisko, pozwalają na absolutną orientację na pacjenta, rozpoznawanie słabych ogniw aż do całkowitej eliminacji, systematyczne monitorowanie skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjentów.

Dzięki ostatnim inwestycjom placówka robi wrażenie

Dokonane inwestycje pozwoliły na wprowadzenie nowych technik operacyjnych, co zdecydowanie podwyższa poziom świadczonych usług zdrowotnych oraz zmienia jakość pracy personelu.

Zmiany jakie zaszły w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. – nowe inwestycje, zakupy, pozyskiwane środki finansowe spowodowały, że przekształcenie szpitala w Spółkę Skarbu Państwa nie ograniczyło się jedynie do zmiany nazwy, ale przede wszystkim pozwoliło na dalszy rozwój, który perspektywicznie stwarza nowe możliwości lecznicze nie tylko pacjentom w Kotlinie Kłodzkiej, ale również z pozostałej części kraju i z zagranicy.

Działania szpitala mają na celu sprostanie oczekiwaniom pacjentów, co jest widoczne dzięki systematycznej modernizacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętowej i wykwalifikowanej kadrze medycznej.

Na swoje 10 urodziny Placówka otworzyła Lądowisko dla śmigłowców LPR

Inwestycja związana z budową lądowiska okazała się wyjątkowo trudnym przedsięwzięciem, ze względu na usytuowanie Szpitala, bezpośrednio przy ścianie lasu, co przede wszystkim zdecydowało o budowie lądowiska na dachu. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to pierwsze lądowisko w Polsce wyniesione tak wysoko – 459 m n.p.m., na wysokości 27,5 m. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł i została sfinansowana w 100% ze środków własnych Spółki. Lądowisko jest bezpośrednio połączone ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Blokiem Operacyjnym i dzięki wyposażeniu w nowoczesną instalację nawigacyjną i oświetleniową funkcjonuje w systemie całodobowym.

SCM S.A. to nie tylko działalności związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. To również działalność dydaktyczno-szkoleniowa

Dzięki otrzymanym miejscom specjalizacyjnym, 10 lat działalności szpitala to również wielu wyszkolonych pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej specjalistów z zakresu różnych dziedzin medycyny, którzy z pewnością zdobytą tu wiedzę i doświadczenie będą mogli krzewić w innych ośrodkach w Polsce. Polanicka placówka to także ośrodek konferencyjny, w którym w ciągu 10 lat odbyło się szereg konferencji o zasięgu regionalnym, wojewódzkim jak również ogólnokrajowym i międzynarodowym. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej był organizatorem m.in sympozjum poświęconego tematyce osteosyntezy płytami typu Locking Plate, w którym uczestniczyli PROF. JOSEPH SCHATZKER oraz instruktorzy polskiej grupy AO Foundation.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej organizował warsztaty z zakresu technik laparoskopowych jelita grubego, operacji małoinwazyjnych przepuklin. Jest jedyną placówką leczenia otyłości w regionie, wykonywane są tutaj zabiegi leczenia endoskopowego i chirurgicznego otyłości, tzw. operacje bariatryczne. Był organizatorem konferencji dotyczącej leczenia otyłości, leczenia powikłań zakrzepowych.

W ramach europejskiej współpracy medycznej w dziedzinie schorzeń kręgosłupa w Oddziale Neurochirurgicznym gościli lekarze z Hiszpanii mogąc zapoznać się, poprzez uczestnictwo w przeprowadzanym zabiegu operacyjnym, z małoinwazyjnymi dostępami do kręgosłupa. Tego rodzaju zabiegi wykonywane przez lekarzy polanickiego oddziału neurochirurgicznego pozwalają na skrócenie hospitalizacji pacjenta, a także zmniejszenie traumy pooperacyjnej. W października 2014 r. Polanica gościła 200 lekarzy z kraju i zagranicy, specjalistów m.in. z zakresu chirurgii plastycznej, chirurgii twarzowo-szczękowej, chirurgii dziecięcej, ortodoncji na Konferencji organizowanej przez Oddział Chirurgii Plastycznej „Leczenie rozszczepów wargi wyrostka zębodołowego. Kraniostenozy”.

Oddział Okulistyki był organizatorem konferencji „Okulistyka w Kotlinie Kłodzkiej”.

Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich wydarzeń, dlatego też można wspomnieć jedynie kilka wskazując rozpiętość tematyczną.

PODZIĘKOWANIA

10 lat działalności szpitala jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim pacjentom za wyrozumiałość, cierpliwość. Przepraszamy za wszystkie sytuacje, które spowodowały jakiekolwiek niezadowolenie lub niedogodności. Wiemy, że to właśnie pacjenci dostrzegają znacznie więcej, zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły i oceniają w sposób obiektywny, co pozwala nam podejmować właściwe działania.

Jednocześnie dziękujemy za przesłane w Państwa listach i podziękowaniach wyrazy uznania. Nie ukrywamy, że każde dobre słowo sprawia nam dużą satysfakcję i motywuje do jeszcze lepszej pracy.

Składamy gorące podziękowania wszystkim pracownikom za trud i wysiłek włożony w rozwój Szpitala. 10 lat naszej wspólnej pracy udowodniło, że udało się stworzyć zespół, który bezbłędnie i bardzo kompetentnie realizuje powierzone zadania. Wieloletnia praca była z pewnością lekcją życia. W dzisiejszych czasach większość z nas biegnie do przodu. Mija dzień za dniem. Rzadko udaje nam się świadomie zatrzymać na chwilę niech zatem nasz wspólny jubileusz będzie taką okazją do chwil refleksji i wspomnień.