20200604 – Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług medycznych w poradni kardiologicznej w zakresie: 1) Realizacji umowy z NFZ 2) Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał 3) Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpiecze

2020-06-17 Drukuj widoczne

20200604 – Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług medycznych w poradni kardiologicznej w zakresie: 1) Realizacji umowy z NFZ 2) Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał 3) Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpiecze

z dn. 2020-06-04:

Świadczenie usług medycznych w poradni  kardiologicznej w zakresie:
-1.Realizacji umowy z NFZ
-2.Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał
-3.Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 tj. )

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Świadczenie usług medycznych w poradni  kardiologicznej w zakresie:

 • Realizacji umowy z NFZ
 • Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-Zawał
 • Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, realizacji programu KOS-Zawał oraz poza systemem ubezpieczeń.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem oraz w zakresie nr 1 i 2 posiadające umowy na realizację świadczeń w oddziale kardiologicznym.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie poradni kardiologicznej” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. przy ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 16 czerwca  2020 r. do godz. 14,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 14,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 2 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2020r.
  Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 3 czerwca 2020 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej, nie starsza niż 6 miesięcy przy terminem składania ofert.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

Kryterium oceny oferty:

 • cena – 70%.
 • 3 zakresy – 30%
 • 2 zakresy – 20%
 • 1 zakres – 10 %
 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 429,56 KB (pdf) Pobierz plik
Formularz ofertowy –Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie 709,66 KB (pdf) Pobierz plik