Konkurs ofert na stanowisko Pełnomocnika ds. analizy skarg

2020-12-06 Drukuj widoczne

Konkurs ofert na stanowisko Pełnomocnika ds. analizy skarg

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2

ogłasza

konkurs ofert na stanowisko Pełnomocnika ds. analizy skarg

 I. Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku lekarskim.
 2. Znajomość przepisów regulujących prawa pacjenta, postępowania administracyjnego, rozpatrywania skarg oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze 30 godz. miesięcznie – 1 dzień w tygodniu.II. Zakres zadań:
  1. Analiza skarg i wniosków otrzymanych przez Spółkę dotyczących jakości leczenia.
  2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  3. Udzielanie odpowiedzi osobie skarżącej.
  4. Kwartalna analiza skarg i wniosków, wraz z sugestią zadań naprawczych.
  5. Wdrażanie zadań naprawczych.
  6. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta.
  7. Reprezentowanie Spółki w związku z otrzymanymi skargami i wnioskami w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

III. Składanie ofert:

 1. Ofertę zawierającą:

a)Dane oferenta

b)Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

c)Oświadczenie o znajomości przepisów, o których mowa w pkt I ppk. 2 lub dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia dot. praw pacjenta, udzielania świadczeń zdrowotnych (ukończone studia podyplomowe)

d)Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

e)Proponowaną cenę.

f)Wskazanie dnia realizacji umowy,

g)Wskazanie adresu e-mail do kontaktów na potrzeby niniejszego postępowania.

h) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 1 do ogłoszenia,

i )Zgoda uczestnika postępowania konkursowego – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

2.Oferty w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Spółki osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 15 grudnia 2020 r. godz. 14,00.

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 grudnia 2020 r. o godz. 14,10.

4.Termin złożenia oferty uważa się za zachowany, jeśli oferta w terminie określonym w ppkt. 2 wpłynie do siedziby Spółki.

5. Ofertę oraz dokumenty ofertowe należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II S.A.

z dopiskiem: Pełnomocnik

III. Kryterium oceny ofert:

 

 1. Cena – 100%

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Załączniki 1,2 - do oferty 47,63 KB (pdf) Pobierz plik

DOP.1101.27.2020

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2

ogłasza,

że konkurs ofert na stanowisko Pełnomocnika ds. analizy skarg

został unieważniony