Oferta pracy: Technik Farmaceutyczny

2022-08-26 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Technik Farmaceutyczny

Do zadań pracownika należy  :

  •  Przygotowanie na podstawie przedłożonych przez Oddziały  i inne jednostki organizacyjne SCM zapotrzebowań oraz wydawanie leków  i wyrobów medycznych  nie posiadających w swoim składzie substancji bardzo silnie działających, substancji odurzających i substancji

psychotropowych grupy I-N,II-P,IV-P,III-P

  • Prowadzenie komputerowej ewidencji dostaw leków ,materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych
  • Przygotowywanie przedmiotu zamówienia do przetargu w systemie informatycznym.

Zastosowane przepisy zgodnie z Ustawa prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 oraz

aktów wykonawczych w zakresie powierzonych obowiązków.

Zakres uprawnień

Wymagania:

  •  Wykształcenie średnie technik farmaceutyczny
  • Umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym,
  • dyspozycyjność,
  • punktualność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań.

do dnia 31.12.2022r.  włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.
Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie

na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko technika farmaceutycznego w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana  Pawła II  S.A.

                                                                                           …………………………………………………………  

                                                                                   Data i podpis osoby  ubiegającej się o zatrudnienie