Ogłasza konkurs w zakresie: Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale      Ginekologiczno-Położniczym. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.(DOP.1101. 96 .2021)

2021-08-17 Drukuj widoczne

Ogłasza konkurs w zakresie: Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale      Ginekologiczno-Położniczym. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.(DOP.1101. 96 .2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOP.1101.  96   .2021

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj.Dz. U. z 2020, poz. 295 )na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale

     Ginekologiczno-Położniczym.

 1. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

       I.

1.Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II realizowane jest w formie tzw. dyżuru pod telefonem oraz wezwania.
 2. 3. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub kilka zakresów. Nie dopuszcza się składania ofert na zakres nr 1 i 2 łącznie.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Ginekologia.”( należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia  20 sierpnia 2021r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 20 sierpnia 2021r. o godz. 14.15.

3.Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 września 2021 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 17 sierpnia 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność  lecznicza w formie indywidualnych praktyk:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Kserokopia polisy OC.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
 6. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101. 96 .2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  2020,295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale

    Ginekologiczno-Położniczym.

 1. Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

1.Pani Eleny Popławskiej – Kłak prowadzącej działalności gospodarczą pod nazwą: Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Elena Popławska – Kłak pod adresem: 57-200 Ząbkowice, ul. B. Chrobrego 5a.