Ogłoszenie o konkursach: Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich, Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. (DOP.1101.39.2022)

2021-12-10 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursach: Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich, Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. (DOP.1101.39.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.39.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza

 Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.

 1. Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem tj. z zakresu chirurgii ogólnej oraz z zakresu chirurgii naczyniowej.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Oczekujemy złożenie ofert przez zespół lekarzy obejmujących wszystkie zakresy. W ofercie zbiorowej Oferenci zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z Udzielającym Zamówienia oraz wskazanie osoby typowanej na Kierownika Oddziału odpowiedzialnego m.in. za organizację pracy, sprawozdawczość, w tym także do celów rozliczeń w części chirurgii ogólnej oraz w części chirurgii naczyniowej.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

     „Specjalistyczne Centrum Medyczne  im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica- Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie chirurgii.”  w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II 2 S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 14.00,

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej szpitala o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – dwa lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 10 grudnia 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie  indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3 miesiące).
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku braku wpisu
  w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk
  z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).
 7. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (max 5 stron maszynopisu).

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do udzielania świadczeń objętych postępowaniem a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień – USG, wykonywania procedur naczyniowych, endoskopowych, bariatrycznych.

V.

Kryterium oceny ofert:  – 80%  cena oferty

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału – 20%

 VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą ustala się – 20 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od daty roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.39.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w powiązaniu z wykonywaniem procedur lekarskich.

2. Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

wybrano ofertę zbiorową złożoną przez lekarzy:

1.Stanisława Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Stanisław Leśniak Prywatna Praktyka Chirurgiczna ul. Zawiszy Czarnego 75, 52-241 Wrocław,
2.Wojciecha Wołoszczuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Chirurgiczna Wojciech Wołoszczuk z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kościelna 11,
3. Krzysztofa Malkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Krzysztof Malka z siedzibą: 57-340 Lądek – Zdrój, ul. Brzozowa 2/2,
4. Marka Suseł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Suseł z siedzibą: 53-651 Wrocław, ul. St. Czarnieckiego 16/1,
5. Pawła Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Szymański Paweł Medical Care & Consulting, ul. Barycka 3/10, 50-325 Wrocław,
6. Bartosza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Wieczorek, pod adresem: 40-136 Katowice, ul. Słoneczna 81C lok. 6,
7. Łukasza Bargiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Łukasz Bargiel, pod adresem 58-100 Świdnica, ul. Władysława Łokietka 7/2,
8. Bartosza Katkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bartosz Katkowski
z siedzibą: 53-113 Wrocław, ul. Ślężna 112/47,
9. Marcina Kontka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kontek z siedzibą: 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Wojska Polskiego 14/8,
10. Michała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Michał Leśniak z siedzibą: 53-034 Wrocław, ul. Agrestowa 131BA/2,
11. Macieja Malinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Maciej Malinowski z siedzibą: 50-119 Wrocław, ul. Nożownicza 2 /2.