Ogłoszenie o konkursie: Dyrektor ds. Lecznictwa w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (DOP.1101.96.2023)

2023-07-21 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Dyrektor ds. Lecznictwa w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (DOP.1101.96.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.96.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2023r, 991 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991 z późn. zm.) na stanowisko:

Dyrektora ds. Lecznictwa

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

Do postępowania mogą przystąpić osoby posiadające tytuł lekarza specjalisty oraz co najmniej 8 lat zajmowania stanowiska kierowniczego.

II.

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane będą na rzecz pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w zakresie zgodnym ze specjalizacją kandydata w trybie ambulatoryjnym oraz dla pacjentów hospitalizowanych.

 2. Do zadań Dyrektora ds. Lecznictwa należą zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. a w szczególności:

 1. nadzorowanie pracy kierowników komórek pionu medycznego, organizacji pracy w komórkach medycznych uwzględniając zachowanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów;

 2. monitorowanie, kontrolowanie oraz analizowanie programu budżetowania poszczególnych komórek zadaniowych;

 3. raportowanie oceny pracy kierowników komórek medycznych w zakresie dostępności oraz struktury leczonych pacjentów;

 4. czynnego uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla pionu medycznego;

 5. sprawowanie przewodnictwa zespołowi ds. jakości oraz nadzorowania działających na terenie szpitala komitetów i zespołów;

 6. współuczestniczenie w przygotowaniu szpitala do przeglądów jakościowych w tym doskonalenie systemów jakości;

 7. inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

III.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Dyrektor ds. Lecznictwa” w sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie
do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 15,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 28 lipca 2023 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

IV.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 9 sierpnia 2023 r. – preferowany okres trwania umowy 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 21 lipca 2023 r. oraz na stronie internetowej.

V.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starsza niż 6 miesięcy.

 7. Oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zawieszającego, lub ograniczającego prawo wykonywania zawodu lub zakazującego wykonywania zawodu.

 8. Oświadczenie – wskazanie okresu sprawowania funkcji kierowniczych z opisem działań powierzonych na danym stanowisku.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności dokumentujące osiągniecia w pracy zawodowej na stanowisku kierowniczym.

VI.

Kryterium oceny oferty: – cena 80%

dostępność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 20%

VII.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

IX.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

X.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

XI.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 43,00 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

(DOP.1101.96.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2023r, 991 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991 z późn. zm.) na stanowisko:

Dyrektora ds. Lecznictwa

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

postępowanie unieważniono.