Ogłoszenie o konkursie: Kierownik Bloku Operacyjnego (DOP.1101.144.2023)

2023-12-07 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Kierownik Bloku Operacyjnego (DOP.1101.144.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.144.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2023r, 991 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991 z późn. zm.) na stanowisko:

Kierownik Bloku Operacyjnego

Do postępowania mogą przystąpić osoby posiadające tytuł lekarza specjalisty oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

II.

W zakresie powierzonych czynności Kierownik Bloku zobowiązany będzie do:

 1. opracowania planów operacyjnych stosownie do obowiązujących zasad i reżymów sanitarno-epidemiologicznych z uwzględnieniem potrzeb oddziałów operacyjnych,

 2. zapewnienie pracy Bloku w tym także poza godzinami podstawowej ordynacji,

 3. zapewnienie wykonania zabiegów w trybie pilnym,

 4. zapewnienie sprawowania opieki nad pacjentem w sali wybudzeń,

 5. zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia Bloku Operacyjnego w środki i materiały w tym implanty niezbędne do wykonania zabiegu,

 6. nadzorowanie prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji medycznej Bloku Operacyjnego stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 7. prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości niezbędnej dla potrzeb statystyki medycznej,

 8. zapewnienie prawidłowej pracy aparatury medycznej znajdującej się na Bloku Operacyjnym oraz w sali wybudzeń,

 9. prowadzenie gospodarki materiałami wszczepiennymi.

III.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Kierownik Bloku” w sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10,10.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

IV.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2024 r. – preferowany okres trwania umowy 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 6 grudnia 2023 r. oraz na stronie internetowej.

V.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starsza niż 6 miesięcy.

 7. Oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zawieszającego, lub ograniczającego prawo wykonywania zawodu lub zakazującego wykonywania zawodu.

 8. Oświadczenie – wskazanie okresu sprawowania funkcji kierowniczych z opisem działań powierzonych na danym stanowisku.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności dokumentujące znajomość pracy i funkcjonowania Bloku Operacyjnego.

VI.

Kryterium oceny oferty: – cena 80%

Doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych powyżej 5 lat – 20%

VII.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

IX.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

X.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

XI.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.144.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kierownik Bloku Operacyjnego

Wybrano oferte złożoną przez:

1. Pana Dariusza Matusiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: DARMED Matuszewski Dariusz , Trzebnica 55-100, Brzyków nr.114.