Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowe świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. W pracowni RTG,TK, MR, USG. (DK.1101.136.2023)

2023-11-06 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowe świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. W pracowni RTG,TK, MR, USG. (DK.1101.136.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.136.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowe świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. W pracowni RTG,TK, MR, USG.

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, opieki dziennej, w ramach umów z innymi podmiotami, dla których SCM jest podwykonawcą oraz pacjentów,którzy nie korzystają z uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

II

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Dopuszcza się złożenie ofert indywidualnych oraz kilku oferentów łącznie.W przypadku złożenia oferty zbiorowej Oferenci zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z Udzielającym Zamówienia.

III

Poprzez całodobowe  zabezpieczenie świadczeń usług medycznych rozumie się takie zabezpieczenie, które zapewnia:

1.
Wykonywanie badań obrazowych TK, MR,RTG, przez 24 godz. we wszystkie dni tygodnia, w tym świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.

2.
Wykonywanie badań obrazowych przy użyciu kontrastu w obecności lekarza, w tym w godz. od 8.00-14.00 lekarza radiologa, 14.00-8.00-lekarza dyżurnego oddziału, który zlecił badanie.

3.
Wykonywanie badań obrazowych TK, RTG, MR, USG, w trybie ambulatoryjnym.

4.
Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów SOR oraz pacjentów szpitala kierowanych w trybie CITO max. do 1 godziny; Udzielający zamówienia dopuszcza telefoniczne przekazy informacji medycznej (wynik badania obrazowego) w przypadku stanu zagrożenia życia przy skoncentrowanej ilości badań wykonywanych w krótkim odstępie czasu, dla pacjentów w stanie zagrożenia życia.

5.
Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów szpitala z adnotacją PILNE max. do 3 godz.

6.
Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów szpitala- badania planowe max.72 godz.

7.
Wykonywanie opisów badań obrazowych pacjentów ambulatoryjnych do 10 dni roboczych.

8.
Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów pełnopłatnych do 3 dni.

9.
Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów z kartą DILO w terminie do 5 dni roboczych.

10.
Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów pełnopłatnych do 3 dni.

11.
Wykonywanie opisów badań obrazowych odbywać się będzie w trybie teletransmisji, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego oraz do szyfrowania danych.

12.
Powyższe terminy wykonania opisów badań obrazowych nie obowiązują w przypadku awarii łącza internetowego. Po usunięciu awarii Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do jak najszybszego przesłania danych oraz sporządzonych opisów badań.

13.
Wykonywanie badań obrazowych w szczególności TK oraz MR w ramach programów klinicznych odbywa się na podstawie odrębnych umów.

 

IV

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.02.2024r. – preferowany okres dwóch lat.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 06.11.2023 r. oraz na stronie internetowej.

V

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.
 4. Dokumenty kwalifikacyjne:
  1. Kserokopia dyplomu lekarza
  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)
  3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,
  4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.
 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską
 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopię certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień w tym aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Ochrona radiologiczna pacjenta”.

Dla lekarzy składających ofertę zbiorową:

Ofertę należy sporządzić na jednym formularzu ofertowym podpisanym przez wszystkich lekarzy przystępujących do postępowania, dołączyć dokumenty wykazane powyżej oraz:

Pełnomocnictwo dla lekarza upoważnionego do reprezentowania lekarzy w postępowaniu konkursowym przed Udzielającym Zamówienia.

VI

Kryterium oceny oferty- cena 100% przy czym cena oferty może być określona poprzez cenę za badanie lub/i za godzinę udzielania świadczeń.

VII

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert : Zakład Diagnostyki Obrazowej .”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 17.11.2023 r. do godz. 13:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2023 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 14:00.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

IX

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert

równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

X

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

XI

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.136.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowe świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. W pracowni RTG,TK, MR, USG.

Wybrano oferty złożone przez:

1. Pana Przemysława Jaźwieca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Dr.n.med. Przemysław Jaźwiec Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 55-093 Kiełczów, ul.Akacjowa nr.77N.

2. Panią Annę Kuśmierską prowadzącą działaność gospodarczą pod nazwą: Anna Kuśmierska Lekarz Medycyny Radiodiagnosta, 55-095 Domaszczyn, ul.Jodłowa nr.4.

3. Panią Krystynę Wróblewską-Szuster prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Krystyna Wróblewska-Szuster, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Romualda Traugutta, nr.12.

4. Pana Bartosza Mleczko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Ogólna Bartosz Mleczko, 30-718 Kraków, ul.Myśliwska, nr.61.

5. Pana Tomasza Puto prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Dr.n.med Tomasz Puto, 30-394 Kraków, ul.Hufcowa, nr.33.

6. Panią Aleksandrę Wojnarską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyla Aleksandra Wojnarska, 30-718 Kraków, ul.Lasówka, nr.18.

7. Panią Beatę Rozmus prowadzącą działalnośc gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Beata Rozmus, 49-305 Żłobizna, ul.Jaśminowa, nr.8.

8. Pana Pawła Jurkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Paweł Jurkiewicz, 30-331 Krków, ul.Ludwinowska, nr.11.

9.Jakub Bryja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska- Jakuba Bryja, 34-404 Nowy Targ, Morawczyna, nr 17, NIP 7352772857, REGON 363807773.