Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowego leczenia pacjentów w ramach chemioterapii z uwzględnieniem zakresów: Chemioterapii- hospitalizacja z zakresem skojarzonym, Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym, Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym. (DOP.1101.76.2023)

2023-06-01 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowego leczenia pacjentów w ramach chemioterapii z uwzględnieniem zakresów: Chemioterapii- hospitalizacja z zakresem skojarzonym, Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym, Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym. (DOP.1101.76.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.76.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2023, poz. 991 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991 tj.)na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowego leczenia pacjentów w ramach chemioterapii z uwzględnieniem zakresów:

1. Chemioterapii- hospitalizacja z zakresem skojarzonym

2. Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym

3. Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Chemioterapia……….”( należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 31 maja 2023r. do godz. 15.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 31 maja 2023r. o godz. 15.15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz

szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01 czerwca 2023 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 30 maja 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność lecznicza w formie indywidualnych praktyk:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.76.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowego leczenia pacjentów w ramach chemioterapii z uwzględnieniem zakresów:

1. Chemioterapii- hospitalizacja z zakresem skojarzonym

2. Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym

3. Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

 1. Panią Katarzynę Gabalewicz prowadzącą indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Gabalewicz, z siedzibą: 50-350 Wrocław ul. Benedyktyńska 23.

 2. Panią Beatę Ziembę prowadzącą indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską pod nazwą: Gabinet Internistyczno-Onkologiczny Ziemba Beata, z siedzibą: 54-622 Wrocław ul. Stanisława Dygata.