Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz 24 godzinnym zabezpieczeniem opieki w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (DOP.1101.95.2023)

2023-07-20 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz 24 godzinnym zabezpieczeniem opieki w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (DOP.1101.95.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.95.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023, poz. 991 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz 24 godzinnym zabezpieczeniem opieki w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM)

I.

 1. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. W ramach kompleksowego świadczenia usług składający ofertę wyznaczają ze swojego zespołu osobę, która w trakcie realizacji kontraktu pełnić będzie funkcję kierownika oddziału.

 3. Dopuszcza się składanie ofert przez kilku lekarzy łącznie lub ofert indywidualnych.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica- Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ortopedii.” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II 2 S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2023 r. w sali konferencyjnej szpitala o godz. 12,30.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r., preferowany czas obowiązywania umowy – dwa lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. J. Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 20 lipca 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

4. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 3 miesiące).

5. Kserokopia polisy OC.

6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku braku wpisu
w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 3 miesiące).

7. Wskazanie osoby desygnowanej na stanowisko Kierownika Oddziału.

8. Wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania osób składających ofertę w trakcie postępowania w tym do ustalenia warunków umowy.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do udzielania świadczeń objętych postępowaniem a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień, np. ukończone szkolenie USG, potwierdzenie realizacji procedur – endoprotez, ochrona radiologiczna.

V.

Kryterium oceny oferty:

W przypadku ofert zbiorowych – 80% cena oferty

Kompleksowe zabezpieczenie udzielania świadczeń – 20%

W przypadku ofert indywidualnych 100% cena oferty

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą ustala się – 20 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 46,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROSTRYZGNIECIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO (DOP.1101.95.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023, poz. 991 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowego świadczenia usług lekarskich wraz 24 godzinnym zabezpieczeniem opieki w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

wybrano ofertę zbiorową złożoną przez lekarzy:

 1. Krzysztofa Kapicę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MEDI-KA Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Kapica pod adresem: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

 2. Tomasza Mielnik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „TOMI” Usługi Lekarskie Mielnik Tomasz pod adresem: 57-300 Kłodzko, ul. Wolności 38

 3. Przemysława Jagiełło prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Przemysław Jagiełło pod adresem: 57-300 Kłodzko, ul. Walecznych nr 7 lok 1

 4. Bogdana Strączyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Bogdan STRĄCZYŃSKI pod adresem: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Storczyków nr 22

 5. Wojciecha Haleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Halecki pod adresem: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2