Ogłoszenie o konkursie: Realizacja badań przesiewowych (kolonoskopowych) w ramach „Program badań przesiewowych raka jelita grubego”, Wykonanie znieczulenia do badania. (DOP. 1101. 28. 2023)

2022-12-08 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Realizacja badań przesiewowych (kolonoskopowych) w ramach „Program badań przesiewowych raka jelita grubego”, Wykonanie znieczulenia do badania. (DOP. 1101. 28. 2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101. 28. 2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2022, poz. 633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022, poz. 633) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Realizacja badań przesiewowych (kolonoskopowych) w ramach „Program badań

przesiewowych raka jelita grubego”.

2. Wykonanie znieczulenia do badania.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów zgłaszających się do programu badań przesiewowych spełniających kryteria określone w „Warunkach finansowania programu badań przesiewowych raka jelita grubego”stanowiących załącznik do Zarządzenia Prezesa NFZ 111/2022/DSOZ.

I.

1.Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w

szczególności posiadające certyfikat PTCH dotyczący wykonywania badań kolonoskopowych.

2. Znieczulenia do badania wykonane przez anestezjologa w ściśle określonych przypadkach

zgodnie z wytycznymi, o których mowa w Zarządzeniu Prezesa NFZ 111/2022/DSOZ.

3. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden z zakresów.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Program” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 23 grudzień 2022 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2023 r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 08.12 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

  4. Kserokopia polisy OC.

  5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

  6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską.

  7. Inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień w szczególności certyfikat PTCH dot. wykonywania badań kolonoskopowych.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 46,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.28.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Realizacji badań przesiewowych (kolonoskopowych) w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”
 2. Wykonania znieczulenia do badania.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

 1. Pana Jerzego Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna

Praktyka Lekarska Jerzy Czerwiński ul. Starobystrzycka 45/6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

 1. Pana Jarosława Janasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Medyczne

Jarosław  Janas z siedzibą: 57-400 Nowa Ruda, Rynek 8/1.

 1. Pana Henryka Szlempa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Henryk Szlemp

Specjalista Anestezjolog pod adresem: 57-300 Kłodzko, ul. Walecznych 25 lok 1.