Ogłoszenie o konkursie: Sprawowania kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym. (DOP.1101.57.2023)

2023-04-03 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Sprawowania kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym. (DOP.1101.57.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.57.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U.
z 2022, poz. 633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2022, poz. 633) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowania kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale

Kardiologicznym.

2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. W

ramach Oddziału funkcjonuje Pracownia Hemodynamiczna oraz OIK.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej

ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

3. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Kardiologia……….”( należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 04 kwietnia 2023r. do godz. 15.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 04 kwietnia 2023r. o godz. 15.15.

3.Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 9 kwietnia 2023r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 4.04.2023r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność lecznicza w formie indywidualnych praktyk:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

  7. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Kardiologicznego(max 5 stron maszynopisu).

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny ofert dla zakresu nr 1: – cena oferty 80%

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału-20%

Dla pozostałych zakresów cena oferty-100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.57.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowania kierownictwa w powiązaniu ze świadczeniem usług lekarskich w Oddziale

Kardiologicznym.

2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

 1. Pana Wojciecha Rubina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Wojciech Rubin Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą: 55-300 Środa Śląska
  ul. Rumiankowa 13.