Ogłoszenie o konkursie: Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. (DK.1101.155.2023)

2023-12-29 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Sprawowanie kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. (DK.1101.155.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.155.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1 .Sprawowania kierownictwa Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

I

Czynności kierownika Oddziału wykonywane będą zgodnie z zakresem określonym w Regulaminie Ogranizacyjnym SCM S.A. polegającym w szczególności na wykonywaniu czynności administracyjno-zarządczych z uwzględnieniem realizacji zakresu procedur medycznych objętym kontraktowaniem z NFZ.

II

Do postępowania mogą przystąpić osoby które zawarły umowę cywilno-prawną dotyczącą wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz posiadające tytuł specjalisty w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 15.01.2024r. – zgodnie z okresem obowiązywania umowy na wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale.

 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 29.12. 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 1. Dokumenty kwalifikacyjne:

1.Kserokopia dyplomu lekarza

2.Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)

3.Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,

4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie

certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską

 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 4. Koncepcja działalności i rozwoju Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (max. 5 stron maszynopisu).

V

Kryterium oceny oferty- 80% – cena oferty

20%- koncepcja działalności i rozwoju Oddziału

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

“Konkurs ofert : Kierwonictwo Oddziałem

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 08.01.2024 r. do godz. 12:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2024 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 12:10.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.