OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Sprawowanie kierownictwa Oddziałem w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywne Terapii. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anstezjologii i Intensywnej Terapii. (DK.1101.114.2023)

2023-10-10 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Sprawowanie kierownictwa Oddziałem w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywne Terapii. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anstezjologii i Intensywnej Terapii. (DK.1101.114.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.114.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa Oddziałem w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywne Terapii.
 2. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.)

II

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 

 

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.01.2024r. – preferowany okres dwóch lat.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 10.10. 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 

 1. Dokumenty kwalifikacyjne:

1.Kserokopia dyplomu lekarza

2.Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)

3.Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,

 1. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie

certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską
 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

V

Kryterium oceny oferty- cena 100%

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert :  świadczenia w zakresie OIOM”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 31.10.2023 r. do godz. 13:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2023  w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 14:00.

3.Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.114.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Sprawowanie kierownictwa Oddziałem w powiązaniu z wykonywaniem czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywne Terapii.

2. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Anstezjologii i Intensywnej Terapii.

Wybrano oferty złożone przez:

1. Pana Jerzego Brzeźnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Brzeźny Jerzy Adam pod adresem: 57-343 Lewin Kłodzki, ul. Graniczna nr 7.

2. Panią Ewę Malkę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Malka Usługi Lekarskie Ewa Malka, adres do doręczeń: ul. Brzozowa nr 2, 57-540 Lądek-Zdrój.

3. Panią Annę Dziurkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Dziurkowska Specjalistyczna Praktyka Lekarska, adres do doręczeń: Złotno nr 44, 57-340 Duszniki-Zdrój.

4. Pana Romualda Grabka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Grabek Romuald pod adresem: 58-211 Uciechów, ul. Leśna 4a.

5. Pana Tomasza Staniula prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą: Tomasz Staniul Indywidualna Praktyka Lekarska, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II nr.2.

6. Panią Ewę Hacuś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Hacuś adres do doręczeń: 57-330 Szczytna, ul. Szkolna nr 32.

7. Panią Izabelę Polowczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Prywatna Praktyka Lekarska Izabela Polowczyk adres do doręczeń: 57-340 Szczytna, Dolina nr 7.

8. Pana Adama Strycharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Adam Strycharski, 57-300 Morcinka nr 4a/6.