Ogłoszenie o konkursie: Sprawowanie kierownictwa Zakładem Endoskopii w powiązaniu z realizacją procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii (DOP.1101.9.2023)

2022-10-31 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Sprawowanie kierownictwa Zakładem Endoskopii w powiązaniu z realizacją procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii (DOP.1101.9.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.9.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Sprawowanie kierownictwa Zakładem Endoskopii w powiązaniu z realizacją procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii.
 2. Realizacja procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii.

Świadczenia medyczne będą udzielane będą pacjentom w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
w trybie ambulatoryjnym, na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz pacjentom nie korzystającym z uprawnień w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w szczególności posiadające certyfikat PTCH dot. wykonywania badań endoskopowych.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – Endoskopia” w siedzibie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 13,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 10 listopada 2022r. o godz. 13,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2023 r. preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.
 2. Realizacja procedur lekarskich obejmuje wykonywanie na podstawie skierowania badań kolonoskopii, rektoskopii, gastroskopii w tym także badań dla pacjentów skierowanych w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej legitymujących się kartą „DILO”; wykonywanie badań pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych oraz pacjentom niekorzystającym
  z systemu ubezpieczeń.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 28 października 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).
 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.
 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.
 5. Kserokopia polisy OC.
 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień w szczególności certyfikat PTCH dot. wykonywania badań endoskopowych.

V.

Kryterium oceny oferty:         – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie 58,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.9.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Sprawowanie kierownictwa Zakładem Endoskopii w powiązaniu z realizacją procedur

lekarskich w Zakładzie Endoskopii.

2. Realizacja procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

1. Pana Jerzego Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Czerwiński ul. Starobystrzycka 45/6,

57-500 Bystrzyca Kłodzka.

2. Pana Krzysztofa Malkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi

Lekarskie Krzysztof Malka, ul. Brzozowa 2/2, 57-340 Lądek Zdrój.

3. Pana Marcina Kontka prowadzonego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna

Praktyka Lekarska Marcin Kontek ul. Śliwkowa nr 47, 57-300 Kłodzko.