Ogłoszenie o konkursie: Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienie dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów badań w pracowniach: RTG,TK, MR. (DK.1101.143.2023)

2023-11-29 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienie dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów badań w pracowniach: RTG,TK, MR. (DK.1101.143.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.143.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez pełnienie dyżurów lekarskich oraz wykonywania opisów badań w pracowniach: RTG,TK, MR.

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.)

II

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

III

Poprzez świadczenie usług medycznych rozumie się takie zabezpieczenie, które zapewnia:

1.

Pełnienie dyżurów przez lekarza radiologa w godz. od 14.00-8.00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta.

2.

Wykonywanie opisów badań obrazowych dla pacjentów SOR oraz pacjentów szpitala kierownych w trybie CITO max. do 1 godziny; Udzielający zamówienia dopuszcza telefoniczne przekazy informacji medycznej (wynik badania obrazowego) w przypadku stanu zagrożenia życia przy skoncentrowanej ilości badań wykonywanych w krótkim odstępie czasu, dla pacjentów w stanie zagrożenia życia.

3.

Wykonywanie opisów badań obrazowych odbywać się będzie w trybie teletransmisji, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego oraz do szyfrowania danych.

4.

Powyższe terminy wykonania opisów badań obrazowych nie obowiązują w przypadku awarii łącza internetowego. Po usunięciu awarii Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do jak najszybszego przesłania danych oraz sporządzonych opisów badań.

IV

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.02.2024r. – preferowany okres dwóch lat.

 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 29.11. 2023 r. oraz na stronie internetowej.

V

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 4. Dokumenty kwalifikacyjne:

1.Kserokopia dyplomu lekarza

2.Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)

3.Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,

4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie

certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych w szczególności zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Ochrona radiologiczna pacjenta” oraz testy jakości stacji opisowej.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską

 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

VI

Kryterium oceny oferty- cena 100%

VII

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert : Zakład Diagnostyki Obrazowej .”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 06.12.2023 r. do godz. 13:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2023 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 14:00.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

IX

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert

  równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

X

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

XI

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.143.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowe świadczenia usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. W pracowni RTG,TK, MR, USG.

Wybrano oferty złożone przez:

Pana Macieja Wiernika prowadzącego dzaiałalność gospodarczą pod nazwą: Maciej Wiernik 30-868 Kraków, ul. Jana Kurczaba, nr 13, lok. 5.