Ogłoszenie o konkursie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu medycyny pracy.(DOP. 1101. 27. 2022)

2021-11-22 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu medycyny pracy.(DOP. 1101. 27. 2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP. 1101. 27. 2022)

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1175) oraz  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U.  2020, poz. 1320)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa  w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1175) oraz  ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U.  2020, poz. 1320) na:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu medycyny pracy.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pracowników Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w  zakresie:

 • badania pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy wraz z wydawaniem stosownego zaświadczenia,
 • badania pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wydaniem stosownego zaświadczenia,
 • opiekę profilaktyczną pracownika.
 1. Do zadań lekarza będzie:

1) przeprowadzenie badań pracowników i wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Kłodzku,

2) przeprowadzenie badań pracowników i wydania zaświadczenia do orzeczenia niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym w sprawie zasadności stosowania skróconej normy czasu pracy,

3) sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej – uczestniczenie w pracach komisji i zespołów o których mowa w Kodeksie pracy oraz aktach wewnętrznych.

       I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

 

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

„Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – medycyna pracy” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia  29 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 15,15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2022 r. – preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 22 listopada 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Medycyna pracy

Do niniejszego ogłoszenia  należy dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).
 3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem.
 4. Kserokopia polisy OC.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 6 miesiące).
 6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską (nie starsza niż 6 miesiące).
 7. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

 

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Fromularz ofert 44,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.27.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu medycyny pracy

wybrano ofertę złożoną przez lekarza:

1.Anetą Drozdowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aneta Drozdowska z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój,
ul. Fabryczna 16.