Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym. (DOP.1101.20.2023)

2022-11-22 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym, Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym. (DOP.1101.20.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 20.2023)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2022r, poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022, poz. 633) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarski w Oddziale Kardiologicznym.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętych niniejszym postępowaniem. W ramach Oddziału funkcjonuje Pracownia Hemodynamiczna oraz OIK.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica- Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ………………………………” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica- Zdrój w terminie do dnia 02 grudnia 2022r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 02 grudnia 2022r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2023r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia

  23 listopada 2022r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. wszczepiania rozruszników, doświadczenie w wykonywaniu procedur zabiegowych-zaświadczenie/certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.20.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w  Oddziale Kardiologicznym.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Kardiologicznym.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

 1. Panią Ninę Hadaś-Grzelkę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Stacjonarna i Wyjazdowa Praktyka Lekarska Nina Hadaś-Grzelka z siedzibą: 57-300 Kłodzko, Wojciechowice 66.
 2. Panią Katarzynę Woźną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Wyjazdowa Katarzyna Woźna adres do doręczeń: 57-300 Kłodzko, ul. M. Hłaski 12.
 3. Panią Katarzynę Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Piotrowska Prywatna Praktyka Lekarska, 51-113 Wrocław ul. Obornicka 16/17.
 4. Pana Pawła Szymkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Szymkiewcz, 50-557 Wrocław, ul. Borowska 204/6.