Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich łącznie ze sprawowaniem kierownictwa w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych. (DOP.1101.38.2023)

2023-01-26 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich łącznie ze sprawowaniem kierownictwa w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych. (DOP.1101.38.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.38.2023)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2022r, poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022, poz.633 ) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich łącznie ze sprawowaniem kierownictwa w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 2. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 3. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Dopuszcza się złożenie ofert na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ……………………………………. ” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 14,00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 10 lutego 2023 r. godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.”

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 20 lutego 2023r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 26.01. 2023r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem,

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.38.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich łącznie ze sprawowaniem kierownictwa w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 2. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 3. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

1. Pana Roberta Kiełbasę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna

Praktyka Lekarska Robert Kiełbasa z siedzibą: 57-313 Stary Wielisław nr 31C.

2. Pana Marka Chmielowca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska

lek. med. Marek Chmielowiec z siedzibą: 57-300 Kłodzko, ul. W. Polskiego 18.

3. Pana Artura Cieślika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Cieślik Artur z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Lipowa nr 6.

4. Pana Gustave Nkoyock, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kościelna 17.