Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych. (DOP.1101.70.2023)

2023-06-07 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych. (DOP.1101.70.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.70.2023)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023r, poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023, poz.991) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

  2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem lub są w trakcie specjalizacji .

 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.

 3. Dopuszcza się złożenie oferty na dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem

Konkurs ofert – świadczenia w zakresie ” w Kancelarii Specjalistycznego

Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 09 czerwca 2023r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w dniu 09 czerwca 2023r. o godz. 14.15.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 15 czerwca 2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno- Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 30. 05. 2023r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem, dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. Swobodnego wyboru oferty,

 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.70.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

2. Zabezpieczenia opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez:

 1. Pana Roberta Ślisza, adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Kamienna 4.