Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie Okulistyki. (DOP.1101.42.2023)

2023-02-23 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie Okulistyki. (DOP.1101.42.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.42.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

Konkurs uzupełniający w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

1. Okulistyki

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert –świadczenia w zakresie……” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 01 marca 2023 r. do godz. 15,00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 01 marca 2023 r. o godz. 15,15.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz

szczegółowych warunków konkursu.

III.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 06 marca 2023r. – preferowany okres

obowiązywania umowy – 2 lata.

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym

zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-

Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła

II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 22 lutego 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

1. Kserokopia dyplomu lekarza.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony).

3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem.

4. Kserokopia polisy OC.

5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w

zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej

Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

6. Księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.

2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez

podania przyczyny,

2. Swobodnego wyboru oferty,

3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.42.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 poz.633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie:

1. Okulistyki

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

  1. Panią Katarzynę Maję Knakiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Katarzyna Knakiewicz Indywidualna Praktyka Lekarska z siedzibą: 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 27.

  1. Panią Aleksandrę Zarębę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Aleksandra Zaręba z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Wisławy Szymborskiej nr 9b.