Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (DK.1101.34.2024)

2024-04-22 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (DK.1101.34.2024)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.34.2024)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2023, poz. 991 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

I.

Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

1.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia ratownika medycznego”( należy wpisać właściwy zakres świadczeń) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 26.04.2024 do godz. 08.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 26.04.2024 r. o godz. 08.05.

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 01.05.2024r.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 22.04.2024 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Kserokopia dyplomu ratownika medycznego.

 2. Kserokopia polisy OC.

 3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Certyfikaty potwierdzające dodatkowe uprawnienia, w tym ALS,RKO.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

5. Osoby składające ofertę po raz pierwszy na stanowiska:

– ratownicy medyczni

zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

  1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że Przyjmujący Zamówienie nie był karany za przestępstwa, określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,

  2. osoba, składająca ofertę posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, przedkłada ponadto, informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi,

  3. oświadczenie o państwie lub państwach, w których osoba składająca ofertę, zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa. W przypadku zamieszkiwania w innych państwach dołącza się informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – załącznik nr 1

  4. jeżeli prawo państwa, o którym mowa w pkt 2) lub 3), nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa,

  5. w przypadku, gdyby prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w pkt 2) – 4), nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składająca ofertę składa oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi – załącznik nr 2 i 3

  6. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.