OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w sali Operacyjnej Sali Hybrydowej (DOP.1101.40.2021)

2021-02-04 Drukuj widoczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w sali Operacyjnej Sali Hybrydowej (DOP.1101.40.2021)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.40.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w sali:

 1. Operacyjnej Sali Hybrydowej

I

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru :

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój z dopiskiem„Konkurs ofert – świadczenia technika elektroradiologii.”

w sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 12 lutego 2021 r. do godz. 15,00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 15:15

3. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych

warunków konkursu.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01 marca 2021 r. – preferowany okres dwóch lat.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 27 stycznia 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do

niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu technika elektroradiologii

 2. dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie dodatkowych uprawnień oraz szkoleń

 3. oświadczenie o uczestniczeniu w zabiegach naczyniowych potwierdzony przez Kierownika.

 4. kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej(nie starszy niż 6 miesięcy), w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu

 5. kserokopia polisy OC.

V

Kryterium oceny oferty-100%

VI

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą. 
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.40.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295tj.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U z 2020, poz. 295tj.) o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w sali:

 1. Operacyjnej Sali Hybrydowej

wybrano ofertę złożoną przez :

1.Kamila Rolę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Kamil Rola, 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Akacjowa 2.