Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (DOP.1101.29.2022)

2021-11-25 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (DOP.1101.29.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101.29.2022)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 295.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 295) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

I.

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia pielęgniarskie”
w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 02 grudnia 2021 r. do godz. 14.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 02 grudnia 2021 r. o godz. 14.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 3. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie na okres 2 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawny Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 26 listopada 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla pielęgniarek prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk pielęgniarskich:

 1. Kserokopia dyplomu pielęgniarki

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 3. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) -księga rejestrowa.

 4. Kserokopia polisy OC.

 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu.

  6. Kserokopie dyplomu specjalizacji lub kursów specjalizacyjnych, oraz posiadanych certyfikatów.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM oraz na oficjalnej stronie internetowej.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP.1101.29.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 259)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielania zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.(tj. Dz.U z 2020, poz. 295)  o działalności leczniczej na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur  pielęgniarskich  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wybrano  oferty  :

 1. Pana Wojciecha Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Wojciech Lewandowski adres do doręczeń: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Wojska Polskiego nr 54.
 2. Pana Rafała Pałki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Rafał Palka adres do korespondencji: 57-520 Długopole Zdrój, Długopole Dolne nr 14A.