Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (DOP.1101.6.2023)

2022-10-17 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (DOP.1101.6.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DOP.1101. 6 .2023)

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 366 ze zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 366 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

I.

 1. Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

 2. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój”
z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia położnej” (należy wskazać właściwe) w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do dnia 26 października 2022 r. do godz. 13.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 26 października 2022 r. o godz. 13.15.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

 3. Prawidłowo wypełniony formularz powinien posiadać wskazanie oddziału, na którym będą świadczone usługi.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2023 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawny Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 17 października 2022 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla położnych prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk położniczych:

 1. Kserokopia dyplomu położnej

 1. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony)

 2. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk położniczych (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych) oraz księga rejestrowa- nie starsza niż 3 miesiące.

 3. Kserokopia polisy OC a w przypadku jej braku oświadczenie o przedłożeniu aktualnej polisy.

 4. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 5. Kserokopie dodatkowych dokumentów w tym: dyplom specjalizacji, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenie z zakresu krwiodawstwa.

V.

Kryterium oceny oferty – cena 100%.

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.6.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022, poz. 633)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielania zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.(tj. Dz.U z 2022, poz. 633) o działalności leczniczej na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

wybrano ofertę :

 1. Pani Izabeli Doroty Kownackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Położnej Izabela Kownacka adres do doręczeń: 57-420 Radków, ul. Piastowska nr 6/1 lok.