Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej .Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.(DK.1101.137.2023)

2023-11-06 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej .Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.(DK.1101.137.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.137.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.)

II

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na więcej niż jeden zakres oraz przez kilku oferentów łącznie.W przypadku złożenia oferty zbiorowej Oferenci zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z Udzielającym Zamówienia.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.01.2024r. – preferowany okres dwóch lat.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 06.11.2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.
 4. Dokumenty kwalifikacyjne:
  1. Kserokopia dyplomu lekarza
  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)
  3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,
  4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską
 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

V

Kryterium oceny oferty:

W przypadku ofert zbiorowych- 80% cena oferty

Całodobowe zabezpieczenie dyżurowe oddziału wraz ze świadczeniem usług- 20%

W przypadku ofert indywidualnych zakres nr 1 – 100% ceny oferty

Zakres nr 2- 100% ceny oferty

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert : Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 17.11.2023 r. do godz. 13:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2023 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 14:00.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.137.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie usług i czynności lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Wybrano oferty złożone przez:

1. Stanisławem Michałem Leśniak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Stanisław Leśniak Prywatna Praktyka Chirurgiczna ul. Zawiszy Czarnego 75, 52-241 Wrocław, NIP 8991088571, REGON 930539897,

2. Wojciechem Wołoszczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Chirurgiczna Wojciech Wołoszczuk, adres do doręczeń: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jacka Kaczmarskiego nr 6, NIP 8991365119, REGON 891057174,

3. Krzysztofem Malka prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Krzysztof Malka z siedzibą:57-340 Lądek-Zdrój,ul.Brzozowa 2/2, NIP 8811213053, REGON 890692030,

4. Markiem Jerzym Suseł prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Suseł z siedzibą: 51-504 Wrocław, ul. Marca Polo ,nr 9a, NIP 8942628978 ,REGON 932484516,

5. Pawłem Szymańskim prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Szymański Paweł Medical Care & Consulting, ul.Barycka 3/10, 50-325 Wrocław, NIP 8942628978 ,REGON 932960715,

6. Bartoszem Wieczorkiem prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Wieczorek, 40-136 Katowice,ul. Słoneczna 81C lok.6 NIP 6342359049,REGON 241925270

7. Łukaszem Bargiel prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Łukasz Bargiel, 58-100 Świdnica, ul.Władysława Łokietka 7/2 NIP 8842264318, REGON 021147959,

8. Bartoszem Katkowskim prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Bartosz Katkowski, 53-113 Wrocław, ul.Ślężna 112/47, NIP 9241854346, REGON 022392046,

9. Marcinem Kontek prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kontek,57-300 Kłodzko, ul.Śliwkowa 47, NIP 8151659959, REGON 022244340,

10. Maciejem Malinowskim prowadzącym działalność gospodraczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Maciej Malinowski, 50-119 Wrocław, ul.Nożownicza 2/2, NIP 8971315880, REGON 931185438