Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neonatologicznym łącznie z kierownictwem Oddziałem (DK.1101.124.2023)

2023-10-13 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neonatologicznym łącznie z kierownictwem Oddziałem (DK.1101.124.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.124.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neonatologicznym łącznie z kierownictwem Oddziałem.
 2. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neonatologicznym.
 3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Neonatologicznym.

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.)

II

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I realizowane jest po godzinach podstawowej ordynacji oddziału w formie stacjonarnej.
 1. Dopuszca się składanie ofert na jeden lub dwa zakresy.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.01.2024r. – preferowany okres dwóch lat.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 13.10. 2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.
 4. Dokumenty kwalifikacyjne:
  1. Kserokopia dyplomu lekarza
  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)
  3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,
  4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.
 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską
 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Koncepcja dzialalności i rozwoju Oddziału Neonatologicznego (max 5 stron).

V

Kryterium oceny oferty dla zakresu nr 1: cena ofert -80%

Koncepcja działalności i rozwoju oddziału- 20%

Dla pozostałych zakresów cena oferty-100%

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert :  świadczenia w zakresie Neonatologii”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 27.10.2023 r. do godz. 13:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2023 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 14:00.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.124.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neonatologicznym łącznie z kierownictwem Oddziałem.

2. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Neonatologicznym.

3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Neonatologicznym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

1. Panią Marię Malkę-Szypułę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Maria Malka– Szypuła Prywatna Praktyka Lekarska Wizyty Domowe Pediatryczne, z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Parkowa nr 7.

2. Panią Małgorzatę Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Majewska, z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Koralowa nr 14.

3. Panią Małgorzatę Lewicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Małgorzata Lewicka Zakład Projektowo Inwestycyjny INGPRO S.C. Praktyka Lekarska Wyjazdowa, z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Mariańska 4.

4. Pana Dariusza Welskopa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Dariusz Welskop Praktyka Lekarska, z siedzibą: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Świerkowa nr 13.

5. Panią Barbarę Tarczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Barbara Tarczewska, z siedzibą: 53-326 Wrocław, ul. Buska nr 3.