Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Poradni Kardiologicznej.(DK.1101.126.2023)

2023-10-20 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Poradni Kardiologicznej.(DK.1101.126.2023)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.126.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Poradni Kardiologicznej.

 

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.) w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ( w tym przyjęcia ambulatoryjne, realizacja programu KOS-Zawał) oraz nie korzystających z ubezpieczeń społecznych.

II

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 

 

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.01.2024r. – preferowany okres dwóch lat.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 23.10.2023 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.
 4. Dokumenty kwalifikacyjne:
  1. Kserokopia dyplomu lekarza
  2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)
  3. Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,
  4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

.

 1. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską
 2. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

V

Kryterium oceny oferty- cena 100%

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert :Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradni Kardiologicznej.”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 31.10.2023 r. do godz. 10:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2023 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 12:00.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 33,50 KB (doc) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  (DOP.1101.126.2023)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz.991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Poradnii Kardiologicznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty złożone przez:

 1. Pana Grzegorza Chorzempę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Praktyka Lekarska Grzegorz Chorzempa, 57-300 Kłoszko ul.Półwiejska, nr 5.
 2. Panią Agnieszkę Wojdyłę-Hordyńską prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Tłumaczenia Medyczne Praktyka Lekarska Agnieszka Wojdyła, 45-040 Opole, pl.Kopernika 6/6.
 3. Pana Grzegorza Hordyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Grzegorz Hordyński Gabinet Lekarski, 45-040 Opole, pl.Kopernika 6/6.
 4. Pana Rafała Kleczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Kleczyk, 50-421 Wrocław, ul.Szybka, nr 3.
 5. Pana Michała Leśnikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Michał Leśnikowski, 57-320 Polanica-Zdrój, ul.Warszawska, nr 20.
 6. Panią Katarzynę Piotrowską prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Piotrowska Prywatna Praktyka Lekarska, 53-423 Wrocław, ul.Grochowa, nr.23a.
 7. Panią Katarzynę Woźną prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą: Praktyka Lekarska Wyjazdowa Lekarz Katarzyna Woźna, 57-300 Kłodzko, ul.H.Sienkiewicza, nr 73.
 8. Pana Jarowsława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Jarosław Zalewski Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 31-221 Kraków, ul.Białoprądnicka, nr.24a.