Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradniach specjalistycznych: Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Okulistycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Naczyniowej (DOP.1101.15.2022)

2021-10-11 Drukuj widoczne

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradniach specjalistycznych: Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Okulistycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Naczyniowej (DOP.1101.15.2022)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

(DOP.1101.15.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Poradniach specjalistycznych:

 1. Poradni Chirurgii Ogólnej

 2. Poradni Okulistycznej

 3. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 4. Poradni Onkologicznej

 5. Poradni Chirurgii Naczyniowej

Świadczenia medyczne będą udzielane dla pacjentów korzystających z usług medycznych Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie korzystających z systemu ubezpieczeń.

 1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

 2. Dopuszcza się złożenie oferty na jeden lub dwa zakresy.

II.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg wzoru:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój” z dopiskiem „Konkurs ofert – świadczenia w zakresie Poradni” w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój w terminie
do dnia 29 października 2021 r. do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w dniu 29 października 2021 r. o godz. 15.15.
 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

III.

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. Preferowany okres obowiązywania umowy – 2 lata.

 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać formularz ofertowy w Dziale Organizacyjno-Prawnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, w godz. 800 – 1500 od dnia 6 października 2021 r. oraz na stronie internetowej.

IV.

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

Formularz Poradni Chirurgii Ogólnej – załącznik nr 1

Formularz Poradni Okulistycznej – załącznik nr 2

Formularz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – złącznik nr 3

Formularz Poradni Onkologicznej – załącznik nr 4

Formularz Poradni Chirurgii Naczyniowej – załącznik nr 5

oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie indywidualnych praktyk lekarskich:

 1. Kserokopia dyplomu lekarza.

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie wypełnione strony).

 3. Kserokopia dyplomu uzyskania specjalizacji w zakresie objętym postępowaniem. Dopuszcza się składanie ofert przez lekarzy w trakcie specjalizacji. Osoba składająca ofertę zobowiązana jest załączyć oświadczenie Kierownika Specjalizacji o przygotowaniu i posiadaniu umiejętności do samodzielnej pracy w poradni.

 4. Księga rejestrowa praktyki lekarskiej nie starsza niż 6 miesięcy.

 5. Kserokopia polisy OC.

 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku braku wpisu w zakresie numeru REGON i NIP zaświadczenia o ich nadaniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień np. USG.

W harmonogramie przyjęć należy wskazać godziny wykonywania świadczeń w ramach NFZ oraz dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń.

V.

Kryterium oceny oferty: – cena 100%

VI.

 1. Oferty będą rozpatrywane w terminie związania ofertą.
 2. Termin związania ofertą wynosi 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. Swobodnego wyboru oferty,
 3. Negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

VIII.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania zaskarżonej czynności. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postepowania.

IX.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. Tryb postępowania określają szczegółowe warunki postępowania.

X.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej SCM.

Pliki do pobrania

Formularz ofert ortopedyczna 2020 49,50 KB (doc) Pobierz plik
Formularz ofert onkologiczna 2020 49,50 KB (doc) Pobierz plik
Formularz ofert okulistyczna 2020 49,00 KB (doc) Pobierz plik
Formularz ofert chir ogólna 2020 49,50 KB (doc) Pobierz plik
Formularz ofert chir naczyniowa 2020 49,50 KB (doc) Pobierz plik
Załączniki do postępowania DOR.1101.15.2022 1,66 MB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.15.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz.295)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Poradniach specjalistycznych:

 1. Poradni Chirurgii Ogólnej

wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1.Bartosza Katkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bartosz Katkowski
z siedzibą: 53-113 Wrocław, ul. Ślężna 112/47.

2.Bartosza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Wieczorek z siedzibą: 40-145 Katowice, ul. Słoneczna 81c/6.

3.Krzysztofa Malki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Krzysztof Malka z siedzibą: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Brzozowa 2/2.

 1. Poradni Okulistycznej

wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1.Piotra Marszalika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Marszalik Specjalistyczna Praktyka Lekarska, z siedzibą: 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 4.

2.Bartosza Terebus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Terebus z siedzibą: 57-300 Kłodzko, Jaszkowa Dolna nr 12 lok A.

3.Katarzynę Knakiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Katarzyna Knakiewicz Indywidulana Praktyka Lekarska z siedzibą: 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 27,

4.Aleksandrę Zaręba prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Aleksandra Zaręba
z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Wisławy Szymborskiej nr 9b.

5.Daniela Macurę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Praktyka Lekarska Daniel Macura, z siedzibą: 43-430 Skoczów, ul. Leśna 7.

 1. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

zostało unieważnione

 1. Poradni Onkologicznej

zostało unieważnione

 1. Poradni Chirurgii Naczyniowej

wybrano oferty złożone przez lekarzy:

1.Łukasza Bargiel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Bargiel ul. Władysława Łokietka nr 7 lok 2, 58-100 Świdnica.

2.Marka Suseł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Marek Suseł Indywidualna Praktyka Lekarska, 53-651 Wrocław, Stefana Czarnieckiego nr 16 lok 1.

3.Stanisława Michała Leśniak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Stanisław Leśniak Prywatna Praktyka Chirurgiczna ul. Zawiszy Czarnego 75, 52-241 Wrocław.

4. Wojciecha Wołoszczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Chirurgiczna Wojciech Wołoszczuk, adres do doręczeń: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jacka Kaczmarskiego nr 6.