Zapytanie ofertowe – fizyk medyczny

2024-03-22 Drukuj widoczne

Zapytanie ofertowe – fizyk medyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług fizyka medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i monitorów medycznych.

I.

            W ramach zlecenia fizyk medyczny zobowiązany będzie do realizacji czynności oraz zadań określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz w aktach wykonawczych regulujących w szczególności:

 • optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów i innych osób poddawanych ekspozycjom medycznym, w tym na stosowaniu i wykorzystywaniu diagnostycznych poziomów referencyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie;
 • optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta, o której mowa w art. 33d ustawy Prawo atomowe, w zakresie medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta – ze szczególnym uwzględnieniem osób poniżej 16. roku życia i kobiet w ciąży;
 • definiowaniu kryteriów jakości urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych na potrzeby programu zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust 2 ustawy Prawo atomowe;
 • przygotowaniu specyfikacji technicznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz wyborze urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • analizie zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, o których mowa w art. 33 m ust 1 ustawy Prawo atomowe;
 • przeprowadzeniu audytów klinicznych wewnętrznych;
 • przeprowadzeniu szkolenia dla techników elektroradiologii w zakresie wykonywania testów podstawowych aparatów oraz monitorów medycznych;
 • przeprowadzeniu weryfikacji wszystkich testów podstawowych urządzeń radiologicznych i współpracujących z nimi urządzeń pomocniczych, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

 

II.

Czynności oraz zadania fizyka medycznego realizowane będą w zakresie rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej.

 

Dopuszcza się wykonywanie niektórych czynności w formie zdalnej po uzgodnieniu zasad oraz ich  zakresu.

 

III.

Wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i monitorów medycznych:

 • tomograf komputerowy Somatom X ceed;
 • monitory diagnostyczne: Syngovia – 6 szt.;
 • angiograf cyfrowy Artis Zee;
 • angiograf cyfrowy Azurion 7 F20;
 • monitory diagnostyczne do angiografii Artis Zee – 3 szt.;
 • monitory diagnostyczne do angiografii Azurion – 3 szt.;
 • aparat rentgenowski z ramieniem C – Alien 3030 75
 • monitory aparatu z ramieniem C – Alien 3030 75 – 2 szt.;
 • aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym Polyrad Premium
 • monitory diagnostyczne: Syngovia – 4 szt, TK – 4 szt, radiografii ogólnej – 2 szt.;
 • aparat cyfrowy stacjonarny dwulampowy, skopia – Luminos dRF Max- cyfrowy;
 • monitory diagnostyczne Luminos dRF Max – 2 szt.;
 • aparat rentgenowski jezdny Mobilett d RF Hybryd – ucyfrowiony;
 • aparat rentgenowski jezdny z ramieniem C z funkcją angiografu – Cios Select;
 • monitory aparatu rentgenowskiego z ramieniem C – Cios Select;
 • tomograf komputerowy Somatom Perspective;
 • aparat rentgenowski jezdny z ramieniem C z funkcją angiografu – Cios Alpha;
 • monitory aparatu rentgenowskiego z ramieniem C – Cios Alpha

 

IV.

Do postępowania mogą przystąpić:

 • osoby lub podmioty zatrudniające osoby będące specjalistami w dziedzinie fizyki medycznej,
  o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506) lub osoby:
 • posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku fizyki, biofizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej lub inżynierii biomedycznej oraz
 • wykonujące nie krócej niż 2 lata w okresie ostatnich 3 lat czynności zawodowe w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej, oraz
 • ukończyły:
 1. kurs fizyka medycznego w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, zgodny z programem opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z konsultantem krajowym w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
 2. moduł ogólny i moduł z diagnostyki obrazowej, zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziadzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym postępowaniem.

 

V.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

O dacie otrzymania oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty można składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz w formie elektronicznej na skrzynkę EPUAP: /SCMSA/SkrytkaESP

 

VI.

Dokumenty ofertowe:

 • potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub wydruk z informacji Krajowego Rejestru Sądowego
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje fizyka medycznego, zgodnie z opisem w pkt IV.
 • polisa OC obejmująca prowadzoną działalność,
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego podmiotu potwierdzające wykonywanie nie krócej niż 2 lata w okresie ostatnich 3 lat czynności zawodowych w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej, w przypadku osób, o których mowa w pkt IV. ppkt 1).