Przetarg na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie apteki otwartej + Rozstrzygnięcie

2020-08-26 Drukuj widoczne

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie apteki otwartej + Rozstrzygnięcie

W nawiązaniu do treści zaproszenia do udziału w przetargu pisemnego na

Dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie apteki otwartej”

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój

ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza, że w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego wybrano ofertę:

Eryka Polańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: APTEKA
„W SZPITALU” pod adresem: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II nr 2

_________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna (dalej SCM)
57-320 Polanica-Zdrój
ul. Jana Pawła II 2

na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego

ogłasza przetarg na dzierżawę
pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie apteki otwartej

I. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń, zlokalizowanych w kompleksie szpitalnym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. na parterze budynku B o powierzchni 116,30 m2, w celu prowadzenia apteki otwartej.

II. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest czynsz dzierżawny pomieszczeń, o których mowa w pkt I., przy czym nie może być on niższy niż 5.700,00 zł brutto miesięcznie.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach obowiązywania umowy.

III. Inne koszty ponoszone  przez dzierżawcę

 1. Niezależnie od czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych (media: centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, ścieki, odpady komunalne, podatek od nieruchomości) w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie.
 2. Opłata za energię elektryczną według wskazań licznika zgodnie ze stawkami po jakich rozliczana jest Spółka.
 3. Opłata ryczałtowa za połączenia telefoniczne w wysokości 30,00 zł brutto za jeden numer.
 4. W przypadku wzrostu cen mediów w okresie obowiązywania umowy, wydzierżawiający określi wartość miesięcznej opłaty uwzględniając poziom wzrostu cen przez dostawców mediów.

IV. Warunki  przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej zawierającej proponowany czynsz dzierżawny a ponadto załączenie wymienionych dokumentów:

 1. zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego prowadzenie przez podmiot przystępujący do przetargu działalności gospodarczej zgodnej z celem dzierżawy;
 2. potwierdzających, że osoba reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu jest uprawniona do jego reprezentacji w przetargu i zawarcia umowy;
 3. oświadczenia o posiadaniu środków na uruchomienie działalności gospodarczej, dla której lokal jest wydzierżawiany oraz opłat związanych z dzierżawą lokalu, w przypadku wygrania przetargu;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami umowy, o których mowa w pkt V ogłoszenia;
 5. oświadczenia, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt VII ogłoszenia;
 6. wskazanie dni i godzin korzystania z pomieszczeń;
 7. parafowany projekt umowy;
 8. kopię umowy na utylizację odpadów farmaceutycznych i kosmetycznych.

V. Umowa

 1. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody organów korporacyjnych (w sytuacji, gdy zgoda ta jest wymagana)
 2. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:

1) lokal będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres wskazany przez organy korporacyjne, z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;

2) dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 1-no miesięcznego czynszu brutto wg stawki zaproponowanej w przetargu;

3) czynsz, który zostanie ustalony w drodze przetargu będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;

4) dzierżawca czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. wc, wz, co, w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie oraz opłaty ryczałtowej za

połączenia telefoniczne w wysokości 30,00 zł brutto za jeden numer;

5) dzierżawca lokalu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za energie elektryczna wg wskazań licznika zgodnie ze stawkami dostawcy;

6) dzierżawca z dniem zawarcia umowy jest zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy;

7) wydzierżawiający zastrzega prawo zmiany wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji GUS. Wzrost cen może nastąpić raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. O powyższym SCM niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po okresie 6 miesięcy trwania umowy.

VI. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać wraz z dokumentami, o których mowa w pkt IV ogłoszenia w sekretariacie SCM w terminie do 2 września 2020 r. do godz. 10,00. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do wydzierżawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2020 r. o godz. 10,15.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych.

VII. Wykluczenie z przetargu

Wydzierżawienie pomieszczenia nie może nastąpić na rzecz:

 1. osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w SCM;
 2. osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w SCM;
 3. członka zarządu SCM;
 4. podmiotów utworzonych przez SCM oraz podmiotów, w których SCM lub osoby pełniące funkcje kierownicze w SCM, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów, w stosunku do których  mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego traktowania.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. SCM zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu bez podania przyczyn, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości
 2. Przetarg przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Zarządu SCM.

Sporządziła: Renata Pluta

Pliki do pobrania

Wzór umowy dzierżawy do pobrania 23,16 KB (docx) Pobierz plik