Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresie: Realizacja umowy z NFZ, Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-ZAWAŁ,Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń. (DK.1101.25.2024)

2024-03-18 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresie: Realizacja umowy z NFZ, Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-ZAWAŁ,Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń. (DK.1101.25.2024)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (DK.1101.25.2024)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 991)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza

Konkurs w celu udzielenia zamówienia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenie usług medycznych w Poradni Kardiologicznej w zakresie:

1) Realizacja umowy z NFZ

2) Przyjęć pacjentów w ramach programu KOS-ZAWAŁ

3) Udzielaniu świadczeń dla pacjentów nie korzystających z systemu ubezpieczeń.

I

Świadczenia zdrowotne udzielane będą dla pacjentów korzystających ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A. (zwanego dalej SCM S.A.) w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, realizacji programu KOS-Zawał oraz poza systemem ubezpieczeń.

II

1. Do postępowania mogą przystąpić osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

III

 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 01.04.2024r. – preferowany okres dwóch lat.

 2. Szczegółowe warunki wykonywania usługi będą określone w umowie.

 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się oraz pobrać dokumenty w Dziale Kadr Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą: 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II, w godzinach 800 – 1500 od dnia 18.03. 2024 r. oraz na stronie internetowej.

IV

Ofertę należy sporządzić na właściwym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dołączyć następujące dokumenty:

Dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią szczegółowych warunków konkursu.

 1. Dokumenty kwalifikacyjne:

1.Kserokopia dyplomu lekarza

2.Kserokopia prawa wykonywania zawodu ( wszystkie zapisane strony)

3.Kserokopia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z ogłoszonym postępowaniem,

4. Inne dodatkowe dokumenty mające wpływ na ocenę oferty, a w szczególności kserokopie

certyfikatów dotyczących dodatkowych uprawnień lub stopni naukowych.

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy – załącznik nr 2

 2. Parafowany projekt umowy- załącznik nr 3

 3. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CeiDG) nie starszy niż 6 miesięcy, księga rejestrowa praktyki prowadzona przez właściwą Izbę Lekarską

 4. Polisę OC spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia. Jeśli wymagane dokumenty ofertowe sporządzone zostały w języku obcym, winny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

V

Kryterium oceny oferty- cena 100%

VI

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zaadresowanej:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica- Zdrój

z dopiskiem

„Konkurs ofert : Poradnia Kardiologiczna.”

w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2 do dnia 22.03.2024 r. do godz. 12:00 lub pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do SCM S.A.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 w sali konferencyjnej SCM S.A. o godz. 12:15.

 2. Ofertę należy sporządzić stosownie do wymogów niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu.

VIII

SCM S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu według własnego uznania, unieważnienia konkursu na każdym etapie w dowolnym zakresie oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 2. swobodnego wyboru oferty,

 3. negocjacji z oferentami celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przypadku złożenia ofert równorzędnych bądź ofert, których ceny przekraczają możliwości Udzielającego Zamówienia.

IX

Protesty i odwołania dotyczące konkursu należy składać w trybie określonym w szczegółowych warunkach konkursu.

X

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń SCM S.A. oraz na oficjalnej stronie internetowej SCM S.A.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy 33,50 KB (doc) Pobierz plik
Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy 11,69 KB (odt) Pobierz plik
Projekt umowy 99,50 KB (doc) Pobierz plik